Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Uppskattad Likabehandlingsutbildning där reflektion, öppenhet och förändring står i fokus

Den 25-26 augusti genomfördes inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge en utbildning i Likabehandling. Totte Ekdahl från Försvarsmakten ledde tillsammans med Engla Westlund från Sölvesborgs kommun denna grundkurs där deltagare från olika företag fick möjlighet att tillsammans reflektera, dela upplevelser och skapa intresse för att arbeta vidare med frågor kring likabehandling i sina respektive organisationer. För den som missade möjligheten att gå denna gång ges en ny chans i november.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stärka företagens förmågor och processer för en mer effektiv och breddad kompetensförsörjning genom att deltagande företag ska bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla personal.

Blekinges innovationsmiljöer Techtank, Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park driver tillsammans projektet, och vid utformningen av det tog man hjälp av det regionala jämställdhetsnätverket som drivs från Länsstyrelsen i Blekinge och samlar representanter från myndigheter, regionala organisationer, kommuner och näringsliv kring frågor om jämställdhet.

– Vi har fått mycket input från nätverket Jämställt Blekinge kring dessa frågor då jämställdhet och likabehandling är en central del för att bidra till en breddad rekrytering för företagen, berättar Ingela Håkansson, Techtank, som är huvudprojektledare för Framtidskompetens i Blekinge.

Ett av delmålen i projektet är att deltagande företags medarbetare och deltagande företag ska ha ökat sin kunskap i mångfald, jämställdhetsintegrering, likabehandling och ickediskriminering. Som ett led i detta får nu företagen i projektet möjlighet att gå en Likabehandlingsutbildning.

Försvarsmakten delar med sig av sin kunskap

Likabehandlingsutbildningen är samma som Försvarsmakten håller för sina medarbetare. Totte Ekdahl, som är Specialistofficer och har arbetat med jämställdhetsfrågor på olika sätt de senaste tjugo åren, berättar mer om utbildningen:

– Denna utbildning kom till 2005 på F 17. Jag genomförde flera utbildningar i jämställdhet och sexuella trakasserier. Det blev ingen skillnad på omgivningens beteende och jag funderade på varför ingen såg de tragiska konsekvenserna som många bar med sig. En del blev sjuka och fick sluta sin anställning eller byta arbetsplats.

– Jag arbetade då fram ett koncept som byggde på respekt för varandra. Verktygen blev känslor och statistik. Max 12-16 deltagare som arbetade med verklighetsbaserade case i grupper om tre. Redovisning sker i stor grupp i ring. Utbildningen är upplevelsebaserad och fokus ligger på att aktivt lyssna och delta, penna och papper är förbjudet. Könsfördelningen mellan deltagarna ska vara 40-60% och handledarna ska vara en man och en kvinna. 2010 blev jag ombedd att utveckla och inarbeta utbildningen centralt i Försvarsmakten. Denna grundkurs i likabehandling tillsammans med ytterligare två utbildningar inom området blev Försvarsmaktens strategi och verktyg för att göra Försvarsmakten till en arbetsplats där alla är välkomna.

Totte berättar att han vurmat för samma strategi i det regionala jämställdhetsnätverket, då han under de senaste tre åren bjudit in deltagare från nätverket att medverka på de utbildningar han genomfört på F 17. Detta har resulterat i att nätverket vill att alla myndigheter, kommuner, företag och föreningar ska ha en handledare (jämställdhetsagent) som kan arbeta förebyggande med jämställdhet, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, eller likabehandling som Totte sammanfattar det hela med.

– Synergieffekterna är att fler vill bo och verka i Blekinge. Blekinge ska vara ett naturligt val för människor att verka ifrån. Rekrytera-behålla-utveckla.

Några röster från utbildningen

Vi frågade ett par av deltagarna från utbildningen den 25-26 augusti hur de upplevde utbildningen och vad de tar med sig:

– Utbildningen var väldigt bra eftersom den var uppbyggd så att deltagarna genom olika aktiviteter tvingades reflektera och diskutera utifrån egna erfarenheter. Det jag tar med mig är hur vi alla är formade av de normer som finns i samhället och utifrån våra egna erfarenheter/värderingar. Samt att vi var och en aktivt måste verka för att vi ska behandla alla lika och få ett jämställt samhälle.  Jag fick också med mig olika tips och råd för hur jag kan agera i olika situationer i min vardag, berättar Kristina Söderling som är VD på Karlshamnsbostäder.

– Kursen var bra med mycket delaktighet bland deltagarna. Även om man har koll på de rätta svaren på många arbetsplatser så arbetas det för lite med dessa frågor generellt tror jag. Jag tror samtidigt att frågorna ska tas på lika stort allvar vad gäller kvinna/man. Även om statistiken talar för att det är större problem runt frågorna för kvinnor så är de lika allvarliga om en man utsätts, något som lätt kan glömmas bort, berättar Joakim Jaldegård, kvalitetstekniker på Safeman.

Nytt tillfälle i november

Den 17-18 november ges en ny chans att gå Likabehandlingsutbildningen för den som missade tillfället i augusti. Ingela Håkansson berättar att man för att skapa ännu mer heterogena och dynamiska grupper även öppnar upp för externa deltagare utanför projektet att delta i mån av plats.

– Jag hade själv förmånen att gå denna utbildning förra året. Den var väldigt bra och gav oerhört många insikter, inte minst synliggjorde den utmaningarna för mindre priviligierade grupper. Jag uppmanar alla som har möjlighet att ta chansen och gå utbildningen.

Att utbildningen är uppskattad visar också utvärderingarna som i Försvarsmakten ligger på 4,5 poäng på en skala till 5 poäng. När vi frågar Totte Ekdahl varför han tycker att man ska gå Likabehandlingsutbildningen svarar han så här:

 • Hitta dina styrkor tillsammans med andra!
 • Jag är inte ensam om detta. Flera har samma ”bild”!
 • Reflektionen skapar förändring!
 • Nya kontakter!

Vill du anmäla dig till Likabehandlingsutbildningen den 17-18 november? Här hittar du mer information >>


Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge

På bilden ovan ses handledare och några av deltagarna från Likabehandlingsutbildningen som genomfördes den 25-26 augusti på Kreativum.

BusinessForum Industri 2020: Svensk tillverkningsindustri i pandemins kölvatten

Med Ibrahim Baylan, Näringsminister, Mikael Vessin, Volvo Cars samt Göran Johnsson och Ingela Håkansson, Techtank

BusinessForum Industri sätter i år fokus på svensk tillverkningsindustris framtid i kölvattnet av pandemin. I år sker detta digitalt där Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, modererar ett panelsamtal med Ibrahim Baylan, näringsminister, Mikael Vessin, Vice President Car Production Volvo Cars Group, Göran Johnsson, ordförande i Techtank samt Ingela Håkansson, Tf Klusterledare Techtank. Före samtalet ger paneldeltagarna varsitt inspel på hur pandemin påverkat dem och svensk industri.

Delar av svensk tillverkningsindustri har drabbats hårt under den pågående pandemin. Tidigare kriser visar att arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin som försvinner har mycket svårt att återskapas och får därmed större spridningseffekter i ekonomin än andra branscher. I flera regioner ser man att andelen tillverkningsrelaterade jobb i varselstatistiken dominerar vilket är oroande. Under samtalet fokuserar vi på vilka politiska åtgärder som svensk tillverkningsindustri behöver för att kunna överleva krisen men även för att ställa om till det nya ”normala”.

Program

 • Stephan Müchler, vd Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, hälsar välkommen
 • Ibrahim Baylan, näringsminister, talar kring politiska åtgärder för att stötta svensk industri igenom pågående pandemi
 • Mikael Vessin, Vice President Car Production Volvo Cars Group, berättar hur Volvo Car påverkats och agerat under pandemin
 • Göran Johnsson, ordförande Techtank, samt Ingela Håkansson, tf klusterledare Techtank, beskriver hur tillverkningsindustrin i deras geografiska område, Blekinge, påverkats
 • Panelsamtal ”Svensk tillverkningsindustri i pandemins kölvatten” med Ibrahim Baylan, näringsminister, Mikael Vessin, Volvo Cars, Göran Johnsson och Ingela Håkansson, Techtank.
  Panelsamtalet modereras av Stephan Müchler.

BusinessForum Industri arrangeras av Handelskammaren i samarbete med Volvo Cars och Techtank.

Datum och tid
18 september 2020, 10:00 – 11:30

Pris & övrig information
Kostnadsfritt. Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas.

Anmälan
Varmt välkommen med din anmälan via Handelskammaren: www.anpdm.com/public/event/…
Sista anmälningsdag är den 18 september kl 9.00.

Vi sänder live och deltagare kommer att kunna ställa frågor via en chatt.
En anslutningslänk skickas ut dagen innan eller samma dag.

10 miljoner för att stödja små och medelstora företag genom projektet CoDev

Region Blekinge och Europeiska regionala utvecklingsfonden satsar 10 miljoner kronor för att stödja små och medelstora företag i länet som drabbas av Coronapandemin. Projektet startar i höst och kommer att pågå i tre år.

Den pågående pandemikrisen riskerar att få mycket allvarliga konsekvenser för Blekinges näringsliv, entreprenörskap och innovationskraft i såväl det akuta skedet som för lång tid framöver.

– Erfarenheter från tidigare kriser visar att de slår hårt mot Blekinges näringsliv och sysselsättning. Under finanskrisen föll sysselsättningen relativt sett mest i Blekinge av samtliga län i Sverige. Så vill vi inte ha det den här gången, säger Johan Sandberg (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Blekinge.

Bakom projektet står Blue Science Park, NetPort Science Park, Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator, Visit Blekinge, de fem Blekingekommunerna och Region Blekinge.

Två olika insatsområden

Projektet kommer att fungera som en koordinerande kraft för alla insatser som riktar sig mot små och medelstora företag i länet. Företag som behöver stöd ska slussas till det projekt eller den aktör som kan leverera den tjänst eller det stöd som företaget efterfrågar. Projektet fokuserar på två insatsområden.

Det ena är insatser för att förhindra nedläggning av företag. Genom att erbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande rådgivning är målet att bidra till att företagen kan fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Det andra insatsområdet har ett mer långsiktigt perspektiv och syftar till att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen har skapat ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och processer. Genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning är ambitionen att företag ska påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

– Vi är övertygade om att krisen även för med sig något bra i form av en medvetenhet hos företagen att det nu är viktigare än någonsin att se över sin verksamhet, säger Johan Sandberg.

Nyhet hämtad från Region Blekinges webb där även kontaktuppgifter finns >>

Gör dig redo för automation — upp till 150 000 kronor i stöd via Robotlyftet

Behöver du förbereda dig för en investering i automation och/eller robotteknik? Ta del av Robotlyftet för Sveriges industriföretag.

Utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering! Fram till juni 2021 kan små och medelstora industriföretag ansöka om automationscheck. Det finns stöd att få för investeringen i en så kallad automationscheck från Tillväxtverket.

Automationschecken kan användas för att till exempel:
 • Projektera eller förbereda företaget inför en automations-/robotlösning
 • Simulera och prova en automations-/robotlösning
 • Förbättra produktions- och arbetsflöden, tillverkningsmoment och arbetsmiljö
 • Genomföra kompetenshöjande utbildning för programmering av nya produkter/varianter, optimering av program.

För att ansöka om en Automationscheck behöver du först göra en kartläggning och analys av ditt företags produktionsprocess och affärsmodell. Du kan välja att ta kostnadsfri hjälp från en av IUCs oberoende coacher eller göra det på egen hand. Kontakta din lokala kontaktperson för mer information.

Kontaktperson för Blekinges del (samt medlemsföretag i Techtank) i frågor kring Robotlyftet:
Martin Johansson, projektledare Teknik & Innovation, Techtank
martin.johansson@techtank.se, 0733-82 22 32

Läs mer om Robotlyftet på IUC Sveriges webbsida >>

26 November 2020: Save the date for this year’s Techtank Conference!

Techtank Conference – Innovative manufacturing for industrial use

2020 Theme: Flexible Production, with focus on forming and stamping.

Increased demand for customized and individualized products puts a greater focus on production flexibility. This is also addressed in EU by the objective Excellent, responsive and smart factories & supply chains. Flexible production can handle volume changes, different variants, new materials and new material combinations. During Techtank Conference 2020 – which will be held digitally – we will explore the area of Flexible production, with focus on forming and stamping.

Besides Keynote presentations in areas related to this theme, the conference will offer:

 • Several opportunities to discuss with speakers and other participants through breakout sessions
 • A unique live broadcast from a current Testbed
 • Virtual factory tours

Digital & virtual experience!

Due to the COVID-19 situation, Techtank Conference 2020, which was to be held in Olofström, Sweden, will instead be a Digital Conference. The event will still be held on Thursday 26 November, 2020.

Delivering the conference digitally is a new challenge that we are embracing and making the most of, also enabling participation from around the world to make it a truly international conference. Join us from wherever you are located – let’s meet up online for Techtank Conference 2020!

More information about the conference program and how to sign up will be published early autumn 2020. If you already wish to register your interest in participating, please e-mail us at info@techtank.se with your name, organization and e-mail, and we will send you more information as soon as the registration is open.

About Techtank Conference

Techtank Conference is an annual meeting place for manufacturing and engineering companies, research institutes and other organizations that want to keep up to date with current trends in innovative manufacturing for industrial use, with focus on forming and stamping.

Techtank Conference 2020 – Facts

Date:  Thursday 26 November, 2020
Time:  Full day
Venue:  Digital
Language:  English
Theme:  Flexible Production, with focus on forming and stamping
Organizer:  Techtank in collaboration with the Swedish application center Stamping and Forming Center of Excellence powered by RISE
Fee:  No fee
Funding:  Techtank Conference 2020 is conducted through the project Innovationsinitiativet, financed by Region Blekinge and Olofström Municipality.

About Techtank

Techtank (Advanced Engineering Alliance) is a cluster initiative in southern Sweden that is working to promote the development of industrial companies, strengthen their competitiveness and create growth in the region. Techtank’s membership base consists of advanced industrial and technology companies of all sizes – from small and medium-size enterprises, to multinational global leaders.
www.techtank.se

About Stamping and Forming Center of Excellence

The Stamping and Forming Center of Excellence is an application center for process development, testing and material characterization of sheet metal and multimaterials. The Center is powered by RISE – Research Institutes of Sweden.
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/natverk/stamping-and-forming-center

techtank_logo_RGB 

Allt fler företag nyttjar Robotlyftet

Under 2020-2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för utvärdering och utveckling inom automation och robotisering. Robotlyftets organisation täcker hela Sverige. För Blekinges del är Techtank företagens regionala kontakt.

Under våren har en handfull företag i Blekinge nappat på de erbjudanden som ges via Robotlyftet. Ett av dem är Safeman AB i Olofström, som i början av året fick besök av Martin Johansson, projektledare för teknik och innovation på Techtank, som på plats genomförde en så kallad förutsättningsstudie med på fokus på automation och robotisering.

– I praktiken innebär det att vi genom en intervju och rundvandring i fabriken tillsammans med företaget kartlägger och analyserar nuvarande produktionsprocess och affärsmodell. Denna ligger sedan till grund för beslut om en fördjupad förstudie genom att ansöka om en Automationscheck, berättar Martin Johansson.

För Safemans del innebar förutsättningsstudien att de nu uppfyller kriterierna för att söka en automationscheck om 150.000 kronor för att utveckla tillverkningen i företaget mot högre grad av automatisering/robotisering.

–  Vi vill hitta robotsystem som kan hjälpa oss med att både ställa om snabbt i produktionen och framför allt att kunna köra större volymer, berättar Stephan Bengtsson, VD och ägare för Safeman, vars verksamhet omfattar allt från skräddarsydda detaljer till större volymenheter och färdigmonterade produkter till hela industrin.

–  Vi har nyligen deltagit i Produktionslyftet och genom det blivit bättre på att effektivisera verksamheten. Sedan tidigare har vi lärt oss mycket kring robotisering genom vår tillverkning till Better Shelters där det handlar om extremvolymer. Nu vill vi kunna arbeta på liknande sätt även i resten av verksamheten för att kunna ta oss an mer högvolymsproduktion och nya kunder, och på så sätt stärka vår konkurrenskraft ytterligare, avslutar Stephan Bengtsson.

På bilden ovan: Hans Dahl, produktions- och kvalitetsansvarig, visar och beskriver flödet i fabriken för Martin Johansson, i detta fall för tillverkningen av innerväggar till transportbilar.

Vill ditt företag också ta del av insatser via Robotlyftet? Tveka inte att ta kontakt med Martin Johansson för mer information: martin.johansson@techtank.se, 0733-82 22 32.

FAKTA ROBOTLYFTET

Robotlyftet ger ditt företag:

 • Kartläggning och analys av nuvarande produktionsprocess och affärsmodell – en s k Förutsättningsstudie med fokus på automation och robotisering.
 • Automationscheck – ni kan ansöka om upp till 150 000 kr för att utveckla tillverkningen i ert företag mot högre grad av automatisering eller robotisering. Ni får hjälp med ansökan, och information om hur checken kan användas.
 • Utbildning i beställarkompetens. Automation och robotisering innebär investeringar. Ni får utbildning för att bli bra beställare.
 • Kunskapsmöten om robotisering och automation. Runt om i landet arrangeras seminarier och workshops som ger kunskaper, viktiga kontakter och en överblick över möjligheterna med automation och robotisering.

Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket, som Techtank ingår i, gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Sida 1 av 3212345...102030...Sista