Just nu: Aktuellt från partner.

Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från Techtanks samarbetspartners.

Kickstart Hållbarhet – för en framtidssäkrad, hållbar industri

Under våren 2021 startar IUC en pilotomgång av Kickstart Hållbarhet. Det är en process med fokus på konkret hållbarhet riktad till industrin. Genom praktiska exempel, relevant expertis, workshops, metod och systematik ges de deltagande företagen viktiga verktyg för att framtidssäkra sina verksamheter och att identifiera viktiga drivkraft för hållbarhetsarbetet. Välkommen med en intresseanmälan senast den 15 april för ditt företag att delta!

Det finns ingen fråga som är mer relevant och aktuell än hållbarhet. Det handlar om vårt klimat och vår framtid. Över hela världen pågår en omställning mot ökad hållbarhet och med flera av de större företagen i spetsen. Det handlar om hur vi producerar, affärsmodeller, transporter, materialval och kommunikation. Listan kan göras lång. För det enskilda mindre företaget kan det vara en stor och komplex fråga, svår att omsätta i praktik och handling.

Med hållbarhet som en del av affären skapas både konkurrensfördelar och ökad lönsamhet. Grunden är en tydlig målsättning, engagemang från ledning och medarbetare och ett systematiskt arbete.

Upplägg Kickstart Hållbarhet

Vi träffas i en grupp om 8-10 företag med två eller fler deltagare per företag. Formatet är digitalt vilket ger möjlighet för fler att delta, är tidseffektivt då vi spar på resorna – hållbart! Processen är en konkret och engagerad resa som sträcker sig över tre tillfällen där träff 1 och 3 är i grupp med föreläsningar, workshops och diskussioner. Träff 2 är individuell för ert företag med fokus på era frågeställningar.  Hemuppgifterna mellan träffarna ger stöd i framdriften. I Kickstart hållbarhet kommer ni att möta såväl hållbarhetsexperter som erfarna affärsutvecklare och processledare som kommer att ge er ny kunskap och vägledning.

Plats: Online, i Zoom
Målgrupp: Alla industriföretag intresserade av hållbar utveckling.
Tid: Tisdagen den 27 april 9-12, tisdagen den 25 maj 9-12, samt ett datum däremellan som bokas per företag.

Deltagande företag kommer att få:

 • Inspiration och omvärldskunskap kring hållbarhet
 • Ökad förståelse för hur hållbar affärsutveckling ger konkurrensfördelar och ökad lönsamhet
 • Påbörjad eller fortsatt hållbarhetsprocess för företaget
 • Verktyg för att systematiskt initiera och följa upp projekt på hemmaplan

Kickstart Hållbarhet är kostnadsfritt för deltagande företag.
Välkommen med intresseanmälan senast den 15 april >>

Om du vill veta mer

Jenny Bramell, Styrelseordförande IUC Sverige
070-962 91 50, jenny.bramell@iuc.se


Arrangeras inom ramen för projektet Kickstart Hållbarhet som drivs av IUC Sverige och finansieras av Vinnova.

Seminarier om vägen till framgångsrik automation

Det finns många fördelar och stora vinster att göra med automatiserade processer. Det kan handla om bättre arbetsmiljö, ökad produktivitet, högre konverteringsgrad och tidsbesparingar. Automation kan också ge möjlighet till ökad flexibilitet vilket gör det möjligt att ta fler typer av affärer. Nu erbjuds en rad seminarier där vi utforskar hur automatisering kan vara till nytta för just din verksamhet.

Under våren och sommaren 2021 erbjuder IUC Sverige genom projektet Robotlyftet möjligheten att lära sig mer om vägen till framgångsrik automation. Syftet är att ge små och medelstora industriföretag över hela landet möjligheten att träffas, få veta mer och bolla idéer, tankar och frågeställningar om automation tillsammans med coacher och experter.

Två frågor står i fokus under träffarna;
 • Varför automatisera – vilka är drivkrafterna för automatiserade processer?
 • Vad krävs för en lyckad automationssatsning?  – hur gör vi det på bästa sätt?

Seminarierna kommer att ge möjligheter till dialog och diskussion med coacher, experter och andra företag som också är intresserade av drivkrafterna för automatiserade processer.

Mer information om de två seminarierna på IUC:s hemsida >>

Utbildningar som stärker konkurrenskraften inom automation och robotik

Automatisering och robotisering är en förutsättning för industrins fortsatta konkurrenskraft. Under hela våren 2021 erbjuds via IUC utbildningar särskilt anpassade efter industrins behov och erbjudandet riktar sig till tillverkande bolag runt om i hela Sverige.

Automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften men det finns utmaningar. De tillverkande små och medelstora företagen har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga för att genomföra den utveckling som är nödvändig. För att tillgodose industriföretagens behov erbjuder IUC Sverige utbildningar inom ramen för projektet Automation & Robotik.

Utbildningar för industrin i hela Sverige

Dels finns en endagsutbildning i beställarkompetens för organisationens beslutsfattare, dels finns en tvådagarsutbildning i omställning för medarbetare i produktion. Utbildningarna genomförs digitalt och erbjuds den tillverkande industrin runt om i hela Sverige via IUC-nätverket. Den första utbildningen syftar till att öka beställarkompetensen hos deltagarna för att förenkla att ta ett nästa steg. Tvådagarsutbildningen är till för medarbetare i företagen.

— Vi ser en stor efterfrågan och intresse av möjligheterna med automationslösningar i industriföretagen. Genom att kombinera dessa två utbildningar når deltagande företag en breddad kompetens inom automation och robotik för både ledare och medarbetare, vilket ger en bra grund för fortsatt arbete, säger Thomas Nilsson, VD för IUC Sverige.

Beställarkompetens ger rätt krav på automation

Utbildningen i beställarkompetens ökar förståelse och kunskap för de olika rollerna som beställare respektive leverantör har gällande automationslösningar. Det underlättar när beställare och leverantör har en samsyn och kan tala samma språk. Utbildningen klargör frågor som: Vad är rätt automation? Vilka krav behöver vi ställa? Vilka är kompetenskraven för framtida operatörer och underhållspersonal?

DATUM:

 • Onsdagen den 7 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
 • Tisdagen den 13 april
 • Tisdagen den 11 maj
 • Tisdagen den 8 juni

Till mer information om utbildningen i Beställarkompetens >>

Omställning för medarbetare i produktion

Tvådagarsutbildningen i omställning för medarbetare i produktion ger kunskaper inom omställning till automationslösningar. Kursen har som mål att;

 • Koppla individernas kunskaper med företagets omställningsbehov genom MTO-metodik (människa-teknik-organisation).
 • Stärka deltagarnas kompetens och öka deras förmåga att känna sig trygga i en omställning och veta hur de kan bidra till en omställning.
 • Ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper i ämnet robotik och programmering för att vara en attraktiv medarbetare i hantering av en framtida automationsutrustning.
 • Kursdeltagarna erhåller en tillräcklig förståelse och kunskap för att vara med och bidra i beställningsprocessen.

DATUM:

 • Tisdag/onsdag 20-21 april
 • Tisdag/onsdag 28-29 april (för företag med >250 anställda, kostnadsbelagd)
 • Tisdag/onsdag 18-19 maj
 • Tisdag/onsdag 15-16 juni

Till mer information om utbildningen i Omställning för medarbetare i produktion >>

Goda framtidsutsikter för de som går den nya yrkesutbildningen inom processteknik smart industri

Nyligen kom beskedet att en ny yrkeshögskoleutbildning inom processteknik kommer att starta på Yrkeshögskolan Syd i Olofström till hösten 2021. Utbildningen kommer att heta Processtekniker Smart industri och blir ett viktigt bidrag till kompetensförsörjningen hos flera av regionens företag. Utbildningen är nu öppen för ansökan och startar i slutet av augusti.

Louise Rosenqvist

Louise Rosenqvist

Inom processindustrin råder det stor brist på arbetskraft inom bland annat massa-pappersindustrin, kemisk industri och livsmedelsindustrin. Processtekniker och processoperatörer med rätt kompetens är svåra att få tag på och det finns ett stort behov av att nyrekrytera.

– Utbildningen är en viktig del för den framtida kompetensförsörjningen på Södra Cell Mörrum men kommer också att kunna spela en viktig roll för befintliga medarbetares utveckling, berättar Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare på Södra Cell Mörrum, och fortsätter:

– Genom utbildningen kommer studenterna att få kunskaper och färdigheter som är centrala för olika typer av processtekniska yrken. Utbildningen kommer också att fokusera på framtidens allt mer uppkopplade och smarta fabriker.

Södra Cell Mörrum har tillsammans med bl a Stora Enso och AAK samt ett tiotal andra industriföretag i regionen varit engagerade i att denna utbildning nu blir verklighet. Även industriklustret Techtank har varit engagerade i arbetet med ansökan och kan bekräfta vikten av att nu få till stånd en sådan här utbildning i regionen.

Ingela Håkansson

Ingela Håkansson

– Vi är i ständig dialog med företagen i vår region kring kompetensbehov, både i nutid och framtid, och vet att det finns ett stort behov för denna typ av kompetens. Framtiden för de som går utbildningen till Processtekniker Smart industri ser minst sagt ljus ut, konstaterar Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank.

Detta visar även en färsk rapport från Teknikcollege Sydost som sammanställt rekryteringsbehovet hos 32 företag i regionen med sammanlagt ca 6 000 anställda. Totalt har dessa företag ett rekryteringsbehov på runt 1 500 medarbetare på fem års sikt, varav drygt 500 av dem är processtekniker/operatörer.

Beviljad utbildning i hård konkurrens

Annika Appelros

Annika Appelros

Av de totalt 1482 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildningar beviljade Myndigheten för Yrkeshögskolan 484 stycken. Det var den 19 januari som Yrkeshögskolan Syd tog emot det glädjande beskedet.

– Med tanke på att knappt 33% av ansökningarna blev beviljade, så det känns givetvis extra roligt och bra att vår ansökan gick igenom, säger Annika Appelros, rektor på vuxenutbildningen i Olofström, som Yrkeshögskolan Syd i Olofström tillhör.

Teknik och tillverkning är tillsammans med Hälso- och sjukvård, Data/IT samt Bygg, anläggning och fastighet de områden där antalet utbildningsplatser ökar mest. Inom området Teknik och tillverkning beviljades totalt 118 ansökningar i landet. Det rör sig om allt från 3D-printingspecialist och Automations- och robotingenjör till Underhållstekniker inom automatiserad tillverkningsindustri samt givetvis Processtekniker Smart industri på Yrkeshögskolan Syd i Olofström.

Regional samverkan en viktig faktor

Annika Appelros lyfter fram det gedigna arbete som gjorts inför ansökan i samverkan med flertalet regionala aktörer och företag.

– Företagens engagemang är avgörande i att få en sådan här utbildning på plats. Därför är det mycket glädjande att vi till hösten kan erbjuda denna utbildning som efterfrågats bland de regionala industriföretagen. Det är på sikt en bidragande faktor till att stärka företagens lönsamhet och effektivitet.

Följande organisationer och företag har varit engagerade på olika sätt i framtagandet av ansökan för den nya utbildningen. Det har till exempel varit i form av bollplank, att man uttryckt ett behov och vill engagera sig med LIA-platser (lärande i arbete) eller att man varit aktiv i arbetsgruppen.

Organisationer
 • Yrkeshögskolan Syd
 • YH-samverkan Skåne Nordost
 • Techtank
 • Blekinge Tekniska Högskola
Företag
 • AAK
 • C4 Energi
 • Culinar
 • Kiviks Musteri
 • Lyckeby
 • Orkla Foods
 • Owens Corning
 • Pernod Ricard
 • Stora Enso
 • Södra Cell
 • Tarkett
 • Volvo Cars
Fakta om utbildningen Processtekniker Smart industri
 • Eftergymnasial utbildning på två år, heltidsstudier. 400 Yh-poäng.
 • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN.
 • Teori och praktik ingår i utbildningen, arbetssättet är upplevelsebaserat och projektorienterat.
 • Kurser: Energiteknik – Massa- och pappersteknik – Miljö och kvalitet – Processteknik – Processtekniskt arbete – Processtyrning – Produktion och distribution av värme – Råvaror och processer och kemisk industri – Smart industri – Teknisk engelska – Underhållsteknik – Examensarbete – LIA (Lärande I Arbete).
 • Utbildningen kan leda till en yrkeshögskoleexamen. Efter utbildningen ska du kunna jobba som driftstekniker, processoperatör, processtekniker eller produktionstekniker.
 • Första starten sker hösten 2021. Myndigheten för Yrkeshögskolan har beviljat 3 starter varav varje start kommer att omfatta cirka 20 utbildningsplatser.

Sista ansökningsdag 15 maj 2021. Mer information om utbildningen och hur man ansöker finns på: https://olofstrom.se/utbildning-och-barnomsorg/vuxenutbildning/yrkeshogskolan-syd-olofstrom/processtekniker

Mer information

Annika Appelros, rektor, Vuxenutbildningen i Olofström
Tel: 04454-930 90
E-post: annika.appelros@olofstrom.se

Louise Rosenqvist, kompetensutvecklare, Södra Cell Mörrum
Tel: 072-583 49 64
E-post: louise.rosenqvist@sodra.com

Ingela Håkansson, klusterledare, Techtank
Tel: 076-861 27 43
E-post: ingela.hakansson@techtank.se

Foto överst – Processtekniker på Södra Cell Mörrum. Fotograf: Eijer Andersson.

Tjejer får vara ingenjör för en dag på RISE och Södra Cell

På IGEday den 26 mars får tusentals tjejer i landet testa på att vara ingenjör för en dag. IGEday står för Introduce a Girl to Engineering Day och är ett initiativ från Womengineer för att öka intresset till teknik bland unga tjejer. I Blekinge ges möjlighet att göra ett digitalt besök på RISE i Olofström och Södra Cell Mörrum.

Utbildningarna till ingenjör är de enda utbildningarna på högskolan där kvinnor fortsatt är tydligt underrepresenterade. Organisationen Womengineer vill ändra på det och bjuder därför in företag och organisationer i hela landet att delta i IGEday, då de får stå värd för ett besök och ta emot unga tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år.

Eva-Lis_Odenberger

Eva-Lis Odenberger

I och med Coronapandemin genomförs årets IGEday digitalt. I Blekinge har RISE i Olofström och Södra Cell Mörrum nappat på att vara värdar för ett besök, som alltså genomförs online, båda besöken kl. 9-11.

– Vi vill bidra till ett mer hållbart och jämställt Sverige! Tjejer behövs inom teknikorienterade yrken, där finns goda möjligheter till ett givande arbetsliv där man kan göra skillnad, säger forskaren Eva-Lis Odenberger, en av de som är engagerade i IGEday på RISE – Research Institutes of Sweden – i Olofström.

Stort fokus på hållbarhet

De tjejer som anmäler sig till RISE kommer bland att få ta del av spännande exempel från forskningsprojekt där man arbetar med utveckling av lättviktsdetaljer till bil- och flygindustrin och där man undersöker nya material med stort fokus på hållbarhet.

– Vi vill ge dem nya insikter kring vad en ingenjör och forskare gör och hur spännande och roligt det är! Vi vill med dagen väcka ett intresse för teknik genom att visa spännande utmaningar och exempel på hur man kan bidra till att industrin når klimatmålen, säger Eva-Lis Odenberger, forskare på RISE i Olofström.

Malin Spångberg

Malin Spångberg

Även på Södra Cell Mörrum finns hållbarhet med som en röd tråd. Här kommer tjejerna att få lära sig mer om hur man tar vara på skogen, från frö till färdiga produkter, som pappersmassa och fjärrvärme. Men även exempelvis hur man kan återvinna förbrukade kläder och tillverka textilmassa som hos kunden kan bli till nya tyger och kläder.

– Det blir också ett bra tillfälle att få träffa flera av våra medarbetare och kunna ställa frågor till dem för att få en bild av hur det är att jobba hos oss, säger Malin Spångberg, HR-partner på Södra Cell Mörrum.

Insatser för att öka teknikintresset hos unga behövs

Ingela Håkansson

Ingela Håkansson

Både RISE och Södra Cell är med i industriklustret Techtank, där man ser mycket positivt på att företagen engagerar sig i den här typen av aktiviteter.

– Våra medlemsföretag i Techtank finns i hela Blekinge med omnejd och har tillsammans över 7 000 anställda. De är viktiga arbetsgivare i vår region. I våra årliga mätningar av antal anställda på dessa företag kan vi konstatera att knappt 20 % av de anställda är kvinnor, så här finns mycket att göra för att få en jämnare balans, säger Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank, och fortsätter:

– IGEday är en av många bra insatser som görs runtom i landet för att öka förståelsen och intresset för teknik hos unga, och då inte minst hos tjejer. Att ge unga tjejer möjligheten att möta verkliga förebilder i arbetslivet tror vi är en nyckelfaktor för framtida studie- och yrkesval

 

TIPSA GÄRNA!

Känner du en tjej eller icke-binär mellan 13-19 år som skulle vilja prova på livet som ingenjör för en dag? Tipsa då om IGEday! Förutom RISE och Södra Cell finns ytterligare ett 50-tal företag och organisationer i landet som man kan göra ett digitalt besök hos. Mer information om hur det går till samt anmälan (senast 12 mars) finns på:  https://womengineer.org/igeday/

IGEday 2021

Kompetens.nu erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar

Många är nu permitterade eller i omställning och nu finns ett utmärkt tillfälle att gå starkare ur krisen. Kompetens.nu erbjuder industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för att kompetensutveckla sina anställda. Här finns utbildningar från olika leverantörer samlade. Företagens anställda kan välja att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar. Allt efter tid och behov. Bakom satsningen står myndigheterna Tillväxtverket, Vinnova och Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetsgivarorganisationerna Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna, fackförbunden IF Metall, Sveriges Ingenjörer och Unionen samt Combient.

Samarbetet initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Lärportalen är utvecklad av Collegial, som ingår i Combient Group. Under 2021 finansieras utbildningarna av Europeiska Socialfonden och är (därmed) kostnadsfria för dig som deltar. Från och med nu och minst till och med 2021-09-30 går det att söka kostnadsfria utbildningar. Därefter kan vissa utbildningar vara avgiftsbelagda.

Företag söker utbildningsplatser genom att fylla i en intresseanmälan. Man blir sedan kontaktad för en dialog om vilka utbildningar som kan fylla det aktuella företagets behov.

Grundläggande kriterier för att kunna delta i dessa utbildningar:

 • Företagets anställda måste ha tillgång till internetuppkoppling och dator
 • Företaget ska medverka i en enkätuppföljning och eventuell telefonintervju efter kompetensutvecklingen är genomförd
 • Företaget ska uppfylla EU:s regler om statsstöd

Projektet omfattas av EU:s regler om statsstöd enligt bestämmelserna om försumbart stöd enligt Europeiska kommissionens förordning nr 1407/2013 om stöd av mindre betydelse. Stöd till korttidsarbete räknas inte som statsstöd.

Till kompetens.nu för mer information, kursutbud och intresseanmälan >>

Sida 1 av 612345...Sista