Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Techtank ett av 22 utvalda kluster till tillväxtverkets klusterutvecklingsprogram

Tillväxtverket har efter en utlysning valt ut 22 kluster till utvecklingsprogrammet S3-piloten. S3-piloten ska ytterligare stärka klusters kompetens och genom detta stötta företagens utveckling. Alla utvalda kluster är prioriterade enligt regionernas smarta specialiseringsstrategier, och som enda kluster från Blekinge finns Techtank med bland de utvalda.

– Det känns väldigt bra att vi i konkurrens med ett 40-tal kvalificerade ansökningar från hela landet blev utvalda att delta i detta utvecklingsprogram. Det visar inte minst på Techtanks potential och betydelse för regionen. Genom programmet blir vi en del av ett spännande nätverk av kluster för erfarenhetsutbyte och kontakter och kommer att få del av kunskap till gagn för såväl regionen som våra medlemsföretag, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Smart specialisering inom materialbearbetning

För att kunna ansöka om deltagande i utvecklingsprogrammet behövdes en rekommendation från sin region samt att vara prioriterad i regionens smarta specialiseringsstrategi, i detta fall Region Blekinge. Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på genom att kraftsamla kring innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential.

I Blekinge är materialbearbetning ett högt prioriterat område för smart specialisering. Denna prioritering kommer bland annat av att regionen har en lång industriell historia och aktuell styrka inom området samt av att företagen inom materialbearbetning står för en mycket stor andel av sysselsättningen i de viktiga så kallade intäktsbasföretagen, företag som säljer sina varor och tjänster utanför regionen.

– Trots att Techtank bildades för bara några år sedan är det ett moget kluster för teknik- och industriföretag och är en viktig aktör för regionens utveckling och konkurrenskraft. Inom materialbearbetning, sammansättning av olika material och nya material har klustret potential till att bli internationellt erkänt. Det är viktigt både ur ett konkurrensperspektiv, men också ur ett hållbarhetsperspektiv, där bearbetning av lätta material möjliggör att vi kan spara energi. Techtank hade en stark ansökan och det är riktigt glädjande att i stor konkurrens ha blivit utvald, säger Elisabeth Landén, innovationsstrateg, Region Blekinge.

Stärker konkurrenskraften

Med start i augusti kommer nu Techtank att kunna ta del av utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt möjlighet att söka finansiellt stöd för företagsutveckling genom utvecklingsprogrammet S3-piloten.

– Detta bidrar definitivt till att Techtank som kluster ytterligare ökar sin förmåga att stärka industriföretagens konkurrenskraft i regionen, säger Jörgen Adolfsson.

Mer information

Jörgen Adolfsson
Klusterledare Techtank
0709-91 80 03
jorgen.adolfsson@techtank.se

Mer information om S3-piloten finns på Tillväxtverkets hemsida: https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/smart-specialisering/klusterprogram.html


OM TECHTANK
Techtank är ett teknikkluster som samlar och finns till för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag, med särskilt fokus på materialbearbetning, i Blekinge, södra Småland och östra Skåne. Tillsammans arbetar Techtank med partners från samhälle och akademi för att nå nya marknader, driva teknikutveckling samt attrahera och utveckla kompetens.

Glädjande besked från regeringen – Sydostlänken ska byggas

Vid en presskonferens i Olofström den 3 juni meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen satsar 1,6 miljarder kronor för byggandet av Sydostlänken, en järnväg som kommer att förbinda Älmhult, Olofström och Karlshamn.

Sydostlänken tas nu efter många år av lobbyarbete och påtryckningar från regioner, kommuner och företag i sydöstra Sverige med i den nationella transportplanen 2018-2029. Volvo Cars är ett av företagen som varit aktiva i detta påverkansarbete, och som ser stora möjligheter med att Sydostlänken nu kommer att byggas:

– Ett bra och viktigt beslut. En utbyggd infrastruktur är nödvändig för utvecklad konkurrenskraft och effektiva transportlösningar. Det gäller både oss och alla andra företag i regionen, säger Mikael Vessin, platschef på Volvo Cars i Olofström.

Satsning viktig för hela Sverige

Sydostlänken innebär att järnväg byggs ut mellan Olofström och Karlshamns hamn och att hela banan upp till Älmhult elektrifieras. Sydostlänken utvecklar inte bara Blekinges transportsystem utan har betydelse för hela Sveriges transportsystem genom att den kopplas ihop med södra stambanan. Då Sydostlänken även når Karlshamns hamn möjliggörs också för fler transporter ut i världen, vilket är av stor betydelse för fortsatt konkurrenskraft på olika exportmarknader. Denna betydelse lyfte även infrastrukturministern fram i samband med presskonferensen:

– Det här är en satsning som är viktig för hela Sverige, sa Tomas Eneroth.

Han poängterade också att eftersom detta inte är ett förslag som ska beslutas av riksdagen kan Trafikverket nu påbörja arbetet med Sydostlänken inför planerad byggstart år 2024.

Lyckad repris på Techtank Expo på BTH

Den 8 maj genomfördes för andra året i rad Techtank Expo på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, en av Techtanks strategiska partners. Flera av Techtanks medlemsföretag deltog och presenterade sina företag samt diskuterade olika samarbeten med studenter och personal på BTH. Även BTH presenterade sina verksamheter – utbildningsprogram, forskning, företagssamarbeten etc – vid Fakulteten för Datavetenskaper samt Fakulteten för Teknikvetenskaper och Product Development Research Lab, samt visade högskolans Innovation Lab och Makerspace för företagen.

Det blev många intressanta och givande samtal under dagen som förhoppningsvis mynnar ut i ytterligare projektarbeten, masteruppsatser, FoU-uppdrag och anställningar av nyutexaminerade studenter på Techtanks medlemsföretag framöver.

EXJOBB: WIN-WIN FÖR BÅDE FÖRETAG OCH STUDENTER

– Vi har fått med oss många bra erfarenheter från detta samarbete. Det är verkligen en win-win-situation där vi som företag kan bidra till att studenterna når sina mål, samtidigt som vi får chans att testa nya projekt, berättar Rickard Björnsson, produktionschef på Wugang Tailored Blanks i Olofström.

Samarbetet som Rickard Björnsson syftar på är det examensarbete som Miranda Idberg och Jonathan Heimbrand jobbat med hos Wugang under vårterminen 2018. De läser sista terminen på sin masterutbildning i industriell ekonomi på BTH, Blekinge Tekniska Högskola. De berättar att utbildningen förberett dem bra inför arbetslivet tack vare olika samarbeten med näringslivet, och de bestämde sig tidigt för att de ville skriva sitt exjobb i samarbete med ett företag.

– Vi besökte exjobbsmässan som Rosenboms nation anordnade förra hösten för att knyta kontakt med företag. På mässan träffade vi då representanter från företagsklustret Techtank och tyckte att flera av deras medlemsföretag verkade väldigt intressanta, berättar Miranda.

Efter mässan gick det snabbt från första kontakt till ett samarbete. Redan veckan efter mässan fick de till ett första möte med Wugang, där de träffade ekonomi- och personalchef Roland Porter.

– Vi hade några olika projektidéer. Efter en öppen diskussion med studenterna kom vi ganska snabbt fram till ett passande projekt, berättar Roland, och tillägger att det är första gången som Wugang samarbetar på detta sätt med högskolan. Han fortsätter:

– Genom Techtank har vi diskuterat former för samarbeten med olika aktörer i Blekinge. Vi deltog bland annat i ett möte där BTH presenterade olika samarbetsmöjligheter och dessutom har vi fått höra om goda erfarenheter från andra medlemsföretag i Techtank som samarbetat med högskolan. Efter det valde vi att ta steget och prova vi också, och det ångrar vi inte.

Bidrar till att effektivisera produktionen

Projektet som Miranda och Jonathan arbetat med har gått ut på att effektivisera produktionen med hjälp av effektivare dataanvändning och snabbare informationsflöden.

– Vi började med att identifiera Wugangs behov och benchmarka kring olika system för att ta fram ett bra beslutsunderlag för företaget. Efter beslut medverkar vi nu i implementeringen av ett nytt produktionssystem som visualiserar information under produktionsprocessen. Vi hjälper även till med att ta fram en utbildningsplan kring det nya systemet, berättar Jonathan.

Rickard Björnsson, som är kontaktperson och beställare av projektet på Wugang, berättar att de är mycket nöjda med studenternas leverans.

– Vi behövde effektivisera produktionen, så det här var ett både bra och relativt avgränsat projekt att arbeta med. Det som Miranda och Jonathan levererat har varit mycket bra, allt från kontakter och offerter till jämförelser som vi kollat på fram till beslut av val av produktionssystem.

– Om några veckor drar vi igång ett pilotprojekt där vi testar det nya systemet på presslinjen. Vi kan redan konstatera att det nya systemet har många fördelar jämfört med vårt gamla, bland annat med överskådliga rapporter och visualisering för operatörerna vilket vi tror kommer att underlätta i det dagliga arbetet på olika sätt, berättar Rickard.

Öppet klimat en framgångsfaktor

Det är tydligt att samarbetet mellan företaget och studenterna fungerat mycket bra.

– Wugang har verkligen släppt in oss i deras organisation, vi har känt oss som anställda och fått vara här så mycket vi velat. Jag tror att vi haft det roligaste exjobbet i vår klass – det har verkligen engagerat oss med liv och lust, säger Miranda, och får medhåll av Jonathan:

– Vi har fått fria tyglar, vilket gör att jobbet känts väldigt motiverande. Då lägger man gärna ner extra timmar på arbetet för att visa framfötterna. Vi håller nu på med rapporten och kommer att försvara vårt arbete på högskolan i juni. Eftersom det är sista terminen är vi också mitt uppe i jobbsökande och via vårt exjobb har vi verkligen fått många bra kontakter, viktiga referenser och inte minst ett resultat att visa upp.

Från Wugangs sida är man också väldigt nöjd över samarbetet och resultatet.

– Det har varit väldigt givande och vi gör gärna något liknande igen. Drivkraften för oss på Wugang att ta emot exjobbare har varit att få ny input kring det senaste som de lär sig på högskolan och att ha studenterna som en resurs. Vi hade inte kommit så långt i vårt projekt på denna tid utan våra exjobbare, avslutar Roland Porter.


Några goda råd från studenterna och Wugang

– till andra studenter:
  • Gör exjobbet med ett företag om möjligt, det ger både erfarenheter, kontakter och testar er förmåga för framtida jobb
  • Ta kontakt tidigt, vänta inte till terminsstart
– till andra företag:
  • Våga släppa in och involvera studenterna i era företag; ger man så får man också tillbaka mångfalt i både tid och idéer
  • Var öppen för nya idéer, man behöver inte ha en färdig plan för studenterna vid första mötet, det ger sig i diskussionerna
  • Det är inte så tidskrävande som man kan tro, studenterna är ofta väldigt självgående, men det är också klokt att välja projekt som kan drivas mer självständigt

Vill ditt företag också ta emot en exjobbare?

 Ta kontakt med Ingela Håkansson, projektledare Kompetensutveckling och -försörjning, för mer information: ingela.hakansson@techtank.se, 076-861 27 43


På bilden ses från vänster till höger: Roland Porter, Jonathan Heimbrand, Miranda Idberg, Rickard Björnsson.

Årets BusinessForum Industri genomförs den 14 september i Olofström

Välkommen till BusinessForum Industri 14 september i Olofström! Handelskammaren tillsammans med Volvo Cars i Olofström och Techtank bjuder in till en kunskapsintensiv dag i industrins tecken. Årets upplaga av BusinessForum Industri sätter fokus på Framtidens industri och produkter.

Rubriker för årets föreläsningar är:

  • Mjukvaran – avgörande för framtidens industri
  • Framtidens tillverkningsindustri
  • Bilindustrin – en bransch i förändring
  • From good to great!
  • Kina – Belgien – Sverige. Vad kan vi lära oss?

BusinessForum Industri är en mötesplats där vi pratar industritrender, nya teknologier, utmaningar och möjligheter. Målsättningen är att dagen ska ge inspiration och nya insikter i hur ni kan fortsätta utveckla er verksamhet och växa er ännu starkare. När människor möts ökar dessutom möjligheten för nya samarbeten och affärer!

Rabatterat pris för medlemsföretag i Handelskammaren och Techtank. Klicka vidare till program och anmälan: http://handelskammaren.com/eve…/businessforum-industri-2018/

Välkommen till Techtank Expo på BTH den 8 maj

Den 8 maj 2018 arrangeras återigen Techtank Expo på BTH! Techtanks medlemsföretag visar då upp sina företag för studenter/potentiella medarbetare, ex-jobbare och personal hos Techtanks samarbetspartner Blekinge Tekniska Högskola, BTH.  Aktiviteten är ett led i ökad samverkan med högskola & universitet.

Följande medlemsföretag kommer att presenteras under årets Techtank Expo: Volvo Cars, Safeman, ÅF Industry, EBP, Evomatic, Projektengagemang, Semcon, Tre D Mekaniska, Wugang Tailored Blanks samt Swerea IVF.

Är du student eller personal på BTH och vill delta under Techtank Expo? Anmäl dig då till andreas.larsson@bth.se

Varmt välkommen!

Sida 18 av 37 Första...10...1617181920...30...Sista