Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Miljoner i EU-medel för att stödja företag i Blekinge i arbetet med kompetensförsörjning

Blekinges innovationsmiljöer har beviljats närmare 9 miljoner kronor från EU:s socialfond (ESF) för projektet Framtidskompetens i Blekinge med start den 1 mars 2019. Projektet handlar om att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektägare är Techtank och partners i projektet är Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park och NetPort Science Park.

I korthet handlar projektet Framtidskompetens i Blekinge om att bli bättre på att både attrahera, utveckla och behålla personal. De deltagande företagen kommer genom coachning och kompetenshöjande insatser att stöttas i sitt arbete med bland annat kompetensförflyttning, talangattraktion, rekrytering och employer branding.

Breddad rekrytering viktigt för industrin

– Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för våra industriföretag och ett viktigt område att arbeta strategiskt med. Vi är därför väldigt glada över att ha blivit beviljade medel för detta projekt, säger Ingela Håkansson, projektledare, Techtank, och fortsätter:

– Kan vi stödja företagen med att utveckla befintlig personal för att förflytta dem uppåt i det vi kallar för kompetenstrappan, kan de många gånger täcka sitt behov av högkvalificerad personal genom intern kompetensutveckling. Då frigörs lediga positioner på företaget som kräver mindre kvalifikationer och som kan vara lättare att rekrytera till.

Frågor som blir intressanta att arbeta med i projektet är bland annat hur företagen kan motivera personal att vilja utvecklas och ta nästa steg på kompetenstrappan, hur man kan arbeta med mentorskap för att stötta ny personal och hur företaget kan bredda sin rekryteringsbas.

– Eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens till industrin är det viktigt att arbeta med så brett perspektiv som möjligt. Det handlar många gånger om att se förbi stereotypen av vilka som arbetar i industrin och se till hur man rekryterar utifrån bland annat kön, ålder och etnicitet där det många gånger råder en obalans. Hur kan vi till exempel bli bättre på att attrahera fler kvinnor och unga till industrin? Hur kan vi öka antalet människor med utländsk bakgrund? Detta är viktiga frågor för företagets arbetsgivarvarumärke, eller employer branding, som också är ett av de områden vi kommer att arbeta med i projektet, avslutar Ingela Håkansson.

Fakta

Projektnamn:      Framtidskompetens i Blekinge
Projektägare:     Techtank
Partners:            Blekinge Business Incubator (BBI), Blue Science Park, NetPort Science Park
Projekttid:           1 mars 2019 – 28 februari 2021
Finansiering:       Europeiska Socialfonden
Total budget:     8 752 488 kr

Mer information

Ingela Håkansson, projektledare, Techtank
ingela.hakansson@techtank.se, 0454-57 27 43

Ingela Håkansson, projektledare, Techtank

Techtank är numera Bronze Label-certifierade

Techtank har under hösten 2018 kvalitetscertifierats med en Bronze Label i European Cluster Management Excellence.
– Kvalitetsmärkningen är ett bevis på att vårt kluster håller en god standard efter europeiska mått, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Genom en omfattande benchmarking i vilken Techtank jämfördes med andra organisationer med liknande klusterverksamhet i Europa gjordes sedan en bedömning av klustret. Man tittade bland annat på klustrets struktur, ledarskap, styrning, finansiering, tjänster som erbjuds, kontakt och interaktion inom klustret och på insatserna som genomförs.

Efter att alla delar summerats stod det klart att Techtank uppfyllde de krav som behövs och beviljades därmed European Cluster Excellence Initiative Bronze Label.

Bakom certifieringen står ESCA, European Secretariat for Cluster Analysis, Cluster Management Exellence och European Cluster Excellence Invite.

Arbetet mot ett Center of Excellence inom Stamping har inletts

Under perioden 15 oktober 2018 till 31 maj 2019 genomför Techtank en förstudie kring ett framtida Center of Excellence inom Stamping. Swerea IVF – numera RISE IVF – har engagerats för att driva arbetet med förstudien och i arbetet ingår även Blekinge Tekniska Högskola, Volvo Cars samt Techtank som representerar ytterligare 20-talet industri- och teknikföretag. Förstudiens mål är att utveckla en komplett verksamhetsplan för hur ett Center of Excellence inom området Stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Ett framtida Center of Excellence kan skapa värde genom att bidra till bl.a.:

 • Mer forskning och nya upptäckter
 • Nya innovationer, produkter och processer
 • Stärkt konkurrenskraft och ökad tillväxt hos medverkande företag
 • En stärkt regional ekonomi med större mångfald
 • Fler jobbtillfällen

Förstudien delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket, Region Blekinge samt Olofströms Näringsliv.

Goda möjligheter för leverantörer att delta i FFI

Den 26 oktober höll FKG, Fordonskomponentgruppen, ett seminarium i samarbete med Techtank för att informera om möjligheterna för leverantörer att dra nytta av statligt stöd till Forskning, Utveckling och Innovation via FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation.

Staten satsar via FFI drygt 400 MSEK årligen i olika projekt, och den totala projektbudgeten i FFI är ca en miljard per år där den egna finansieringen uppgår till något mer än hälften.

FFI är öppet för företag från olika branscher

Programmet välkomnar olika typer av företag att delta i FFI, till exempel producerande företag i olika branscher, underleverantörer eller produktägare, tjänste-, logistik- och transportföretag, konsultverksamheter och IT-företag. Små och medelstora företag välkomnas särskilt.

Mål och programområden

De tre huvudmålen för FFI-arbetet är: Trafiksäkerhet – Miljö – Konkurrenskraft, och de fem programområdena är:

 • Energi och miljö
  • Trafiksäkerhet och automatiserade fordon
  • Elektronik, mjukvara och kommunikation
  • Hållbar produktion
  • Effektiva och uppkopplade transportsystem

Exempel på insatser som programområdet Hållbar produktion omfattar:

 • Komponenttillverkning
 • Formning och fogning
 • Ytbehandling och målning
 • Montering
 • Geometri-/kvalitetssäkring
 • Automation av produktionslinjer, robotik och styrsystem
 • Logistik och materialplanering/-hantering
 • Produktionsledning
 • Virtuell tillverkningsberedning och hantering av tillverkningsdata
 • Kompetens och teknikspridning
 • Nya material
Stöd via FKG

Det finns två ansökningstillfällen till FFI per år (utlysningarna stänger i juni och december) och tiden från ansökan till beslut är 6-8 veckor. FKG erbjuder stöd för att lotsa företag genom regelverk och ansökningsprocessen i FFI. Läs mer om detta här: http://www.fkg.se/fordonsindustrin/forskning/ffi-programmet-fordonsstrategisk-forskning-och-innovation/

Tarkett ny medlem i Techtank

Tarkett i Ronneby är sedan mitten av oktober nytt medlemsföretag i Techtank. Platschef Patric Olsson berättar varför de väljer att ansluta sig till klusterinitiativet.

– Vi går in en era av stora investeringar vad gäller inte minst digitalisering och automatisering, där vi behöver skaffa oss ny kunskap och kompetens. Vi ser stora fördelar med att samarbeta och utbyta erfarenheter inom dessa områden med andra företag och aktörer, vilket är en av de stora anledningarna till varför vi vill delta i Techtank.

Del av en global koncern

Tarkett är idag ett av världens största golvföretag med verksamhet i över 100 länder och med totalt ca 13 000 medarbetare. Företaget är noterat på Euronext i Paris och huvudkontoret ligger i samma stad. Ursprunget till Tarkett kommer dels från Sverige och Frankrike men även från andra delar av världen och präglas av ett starkt industriellt entreprenörsskap, en tidig tro på internationalisering och ett brinnande intresse för alla slags golvmaterial.

– Här i Ronneby har vi runt 550 medarbetare. Vår inriktning är tillverkning av homogena plastgolv av högsta kvalitet till sjukhus, skolor, sportanläggningar, äldreboenden, butiker och andra offentliga miljöer världen över, säger Patric Olsson.

Ronneby kommun satsar på industrin via Techtank

Industrin är viktig för Blekinge. Hela 57% av jobben i Blekinges intäktsbas – företag med produkter och tjänster som säljs utanför länet – återfinns i tillverkningsindustrin. Ronneby är tillsammans med Olofström de kommuner i Blekinge där industri- och teknikföretag har störst dominans i näringslivet. Företagens konkurrenskraft är på många sätt avgörande för kommunernas ekonomiska utveckling. Från och med hösten 2018 väljer Ronneby kommun därför att göra en extra satsning på industrin via klusterinitiativet Techtank.

Under en pressträff på Kockums Maskin i Kallinge den 24 oktober framkom hur Ronneby kommun och Olofströms kommun har liknande näringslivsstrukturer, med liknande utmaningar, och liknande behov av utvecklingsarbete, och att de därför väljer att samverka genom Techtank för att stärka och effektivisera utvecklingsarbetet ytterligare.

– Industrin har väldigt stor betydelse för Ronneby kommun, något som ligger till grund för vårt beslut att engagera oss i Techtank. En stark och växande industri skapar grunden för ökad välfärd och livskvalitet. Genom Techtank får vi tillgång till relevant kompetens och ökade resurser för att stödja industrin i kommunen på bästa sätt, säger Torbjörn Lind, näringslivschef på Ronneby kommun.

En stark regional aktör

Techtank är ett klusterinitiativ där samverkan sker mellan företag, samhälle och akademi inom områdena kompetens-, teknik- och affärsutveckling för att stärka konkurrenskraften hos avancerade teknik- och industriföretag i regionen. Techtank startade 2015 i Olofström men har numera medlemsföretag i sju kommuner i Blekinge, Skåne och Kronoberg.

– Jag ser en stor vinst med att vi nu blir fler som deltar i Techtank, både kommuner och företag. Ronneby kommuns engagemang stärker absolut Techtank. Det blir en kraftsamling som ger ännu effektivare stöd till våra industri- och teknikföretag. Vi blir en stark regional utvecklingsaktör och med fler medlemsföretag skapas också en större dynamik, fler nätverk och ökade möjligheter för det så viktiga erfarenhetsutbytet, säger Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.

Möter framtidens industriella utmaningar tillsammans

En annan viktig aktör för näringslivet i Ronneby kommun är Ronneby Industrigrupp, där Ronny Johannesson är ordförande. Han ser stor nytta med att samarbeta i ett kluster inom olika frågor för att möta framtidens industriella utmaningar:

– Företagen här är framgångsrika på världsmarknaden och levererar värmeväxlare, plastgolv, avancerad bearbetning av gjutgods, elektronikutrustning och mycket annat. Men konkurrensen är hård och det gäller att hela tiden vässa sitt kunderbjudande och hålla alla de resurser man behöver för sin produktion och marknadsbearbetning på toppnivå. För att klara omvärldsbevakning och få stöd i utvecklingsarbetet behövs aktörer som har resurser och nätverk där man kan hämta hem och samordna information och testverksamhet som kan leda till att företagen kan förbättra sin produktivitet. Det är här som Techtank behövs.

Kockums Maskin AB i Kallinge har deltagit i Techtank sedan 2016 och ser tydligt vinsten med detta.

– Det är framför allt två saker vi vill lyfta fram. Det första är att vara en del av nätverket i sig, att knyta nya kontakter med nyckelpersoner från andra företag som är värdefulla för våra affärer. Det andra är alla insatser inom kompetensutveckling som erbjuds via Techtank. Genom dessa har vi verkligen kunnat satsa på kompetensutveckling för våra medarbetare. Vi känner att vi får mycket för pengarna, sammanfattar Mats Malmqvist, VD på Kockums Maskin.

Flera nya medlemmar

Ett informationsmöte för industri- och teknikföretag i Ronneby kommun arrangerades den 24 oktober för att lyfta möjligheterna med att delta i Techtank.

– Ytterligare företag visar intresse för att delta i Techtank. Helt nyligen kunde vi välkomna både Tarkett och Areff Systems till Techtank, och fler medlemsansökningar är under behandling så det känns väldigt positivt, avslutar Jörgen Adolfsson, klusterledare för Techtank.


Mer information

Torbjörn Lind, näringslivschef, Ronneby kommun, torbjorn.lind@ronneby.se, 0457-61 82 64
Jörgen Adolfsson, klusterledare, Techtank, jorgen.adolfsson@techtank.se, 070-991 80 03
Mats Malmqvist, VD, Kockums Maskin AB, mats.malmqvist@kab.se, 070-754 54 89


På bilden ovan ses från vänster till höger:
Jörgen Adolfsson (klusterledare Techtank), Mats Malmqvist (VD Kockums Maskin), Torbjörn Lind (näringslivschef Ronneby kommun), Johan Fredin (projektledare teknik & innovation Techtank), Ingela Håkansson (projektledare kompetensutveckling och -försörjning Techtank), Karin Andersson (kommunikationsansvarig Techtank).

Sida 3 av 2412345...1020...Sista