Just nu: Aktuellt från Techtank.


Denna nyhetssida innehåller nyheter som kommer från klustret Techtank.

Kickstart Hållbarhet hjälper företag att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet

Hållbarhet har under de senaste åren letat sig allt högre upp på agendan hos många företag. Evomatic i Karlshamn är inget undantag. Via Techtanks pilotprojekt ”Kickstart Hållbarhet” har Evomatic under hösten fått fördjupa sitt arbete inom detta område.

– Som företag behöver det ofta finnas ett ekonomiskt incitament för att något ska komma upp på agendan, och det gör det absolut med området hållbarhet. Det handlar om allt ifrån hur man ser på bolaget, vilket ansvar man tar i samhället till hur man upplevs som arbetsgivare. Ska vi lyckas attrahera ny arbetskraft måste vi jobba med hållbarhet. Men det är ett stort område, var börjar man?

Så säger Jonas Persson, VD på Evomatic, på frågan varför företaget valde att delta i Kickstart Hållbarhet.

Vad är då Kickstart Hållbarhet? Lite förenklat är det en modifiering av konceptet Kickstart Digitalisering som genomförs av bl a IUC Sverige med medel från Tillväxtverket. Under hösten 2020 genomförs Kickstart Hållbarhet som ett pilotprojekt i Techtanks regi ute hos ett antal företag i regionen.

– Vi såg behovet av en insats som kan ge företagen nya insikter vad gäller hållbarhet. Därför har vi tillsammans med IUC, som Techtank är en del av, utvecklat konceptet som nu innehåller delar av både digitalisering och hållbarhet, berättar Ingela Håkansson, klusterledare på Techtank, som hoppas att piloten faller väl ut och kan erbjudas fler företag framöver.

Coachning kring hållbarhet

Evomatic

Anna Celsing under genomgången med Evomatics teamledare, varav några fanns med digitalt.

När vi träffar Evomatic har alla teamledare på företaget just haft en genomgång med Anna Celsing från Hållbarhetsbyrån, som är en av de coacher som anlitas i detta projekt. Anna berättar att hållbarhetsarbete handlar mycket om att få in frågorna i företagens strategiarbete för att få utväxling på sikt. Hon konstaterar också att området spänner över allt – från jämställdhet till miljöutsläpp.

– FN har jobbat mycket med frågan ”Vad är hållbarhet” och efter politiska förhandlingar landat i de globala målen 2030. Dessa mål är fantastiska redskap att använda och regeringen vill att företagen bidrar till dessa mål. Målen i sig är ganska lätta att förstå och man kan relativt enkelt komma in på ”hur kan vi koppla det här till vår verksamhet?”

Anna poängterar vikten av att tratta ner målen så långt som möjligt. Att tänka ”people, planet, profit” kan hjälpa i detta arbete – hur får vi med alla dessa delar?

– Allt hänger ihop. Mår vi bra på jobbet och får vara med och påverka bidrar det till en bättre lönsamhet för företaget. Och vi måste alla bidra till en bättre miljö, annars finns vi inte på sikt. Dessutom är det viktigt att kommunicera ut hur man som företag arbetar för att vara hållbara, inte minst de stora kunderna letar efter hållbara leverantörer.

För Jonas Persson innebär den coachning som Evomatic fått under hösten att de kommit vidare i sitt arbete med hållbarhetsfrågor.

– Man har en vardag att förhålla sig till och då är det värdefullt att få stöd och vägledning utifrån för att komma framåt. Det gäller också att landa i vilka frågor som vi själva kan påverka.

– Vår personal är vårt viktigaste kapital. Hur skapar vi en hållbar organisation? Hur är vi en attraktiv arbetsgivare? Hur kan vi jobba mer med hållbara team som är föränderliga och kan vara flexibla? Det är några frågor som är viktiga för oss i detta arbete.

Förbättringstavla som konkretiserar arbetet

Anna Celsing och Jonas Persson

Anna Celsing och Jonas Persson framför förbättringstavlan.

Dagen för denna intervju har alla teamledare på Evomatic samlats vid en förbättringstavla som Anna Celsing hjälpt till att ta fram, som ett stöd för att känna av var förbättringsarbetet behövs mest.

– Som företag vill man gärna jobba med hållbarhet i alla breda perspektiv, men det finns sällan tid att börja med det stora. Det är bättre att jobba med små förändringar som man sedan kan visa bidrar till ökad hållbarhet, till exempel något väldigt konkret som energibesparing. Genom att skapa delaktighet och transparens i personalstyrkan inför man också ett hållbart arbetssätt, säger Anna.

Jonas berättar att man på Evomatic idag har tvärfunktionella möten, något de nu kommer att kanalisera in mot förbättringstavlan. Fokus ligger på hållbarhet men om det kommer upp frågor på tavlan som inte kan kopplas till detta så är det OK.

– Det är en läroprocess. Det handlar mycket om att få in tänket i hela bolaget, att alla kan vara med och påverka.

– Vårt mål är att vi hittar vår position i den här hållbarhetsdiskussionen, att få igång ett kontinuerligt förbättringsarbete med hållbarhetsfokus. Att skapa förståelse i företaget så att alla känner att de är en del i detta.

Anna bryter in och säger att hon redan märkt ett stort engagemang kring frågorna på Evomatic.

– Det är ett team som verkligen vill, alla är med och diskuterar, ställer frågor. Man märker att det kommer att hända saker!

Jonas berättar att det finns ett stort förändringsintresse på företaget, inte minst kopplat till att de har kunder som hela tiden driver ett stort förändringsarbete.

– På så sätt är det en fördel att vi alltid jobbar med nya projekt, vi lever i ständig förändring.


 

Genom vårt pilotprojekt ”Kickstart Hållbarhet” får små och medelstora industriföretag tillgång till särskild expertis inom området. Vill du veta mer om hur ditt företag kan få stöd i ert arbete med hållbarhet? Kontakta oss på Techtank för mer information: info@techtank.se

Pilotprojektet Kickstart Hållbarhet genomförs inom ramen för projektet Smart Industri i Blekinge 2.0 som finansieras av Tillväxtverket, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Stena Recycling ansluter till Techtank

Stena Recycling är sedan början av november ny medlem i Techtank. Stena Recycling arbetar med att hjälpa både lokala företag med återvinning i mindre skala och skapa komplexa återvinningslösningar åt multinationella företag.

Palle Ronnebäck som är filialchef för Stena Recycling i Blekinge ser fram emot att företaget nu är med i Techtank:

– Techtank är ett otroligt nyttigt och viktigt nätverk för regionen. Här samlar man och tar tillvara tillverkning och teknikutveckling på ett fantastiskt sätt. Bland medlemmarna ser vi många av våra kunder och samarbetspartners i olika avfallsfrågor. Idag när frågor kring hållbarhet är mer aktuellt än någonsin känner vi ett stort ansvar att vara med och driva den cirkulära utvecklingen framåt i regionen. Med filialer i både östra och västra Blekinge, har vi med våra 25 medarbetare stor kompetens och en stark närvaro på den lokala och regionala marknaden.

Läs mer om Stena Recycling på deras hemsida >>

LASERTOOL NY MEDLEM I TECHTANK

Techtank välkomnar ytterligare ett medlemsföretag, LaserTool i Blekinge AB, som i 20 år har levererat laserhärdning av plåtformande/klippande pressverktyg till svensk bilindustri. Med Permanova Lasersystem som ny ägare till LaserTool kommer kunder och partners få utökade möjligheter och mervärden att ta del av.

– Vi ser en stor möjlighet att tillsammans med Techtanks nätverk skapa ännu större teknikspridning och i samband med ägarbytet hos LaserTool blir det en viktig del att medverka till. Permanova är idag Sveriges ledande leverantör av produktionssystem där laserkällan är basen, både inom svetsning, lödning, härdning samt additiv tillverkning, berättar Jan Kvist, nuvarande VD på LaserTool.

LaserTool kommer initialt behålla namnet som skapat ett varumärke inom området laserhärdning över hela Norden. I samband med tillträdet som äger rum 1:a januari 2021 kommer några förändringar att genomföras. Jan Kvist kommer fortsatt finnas kvar i bolaget men med fokus på marknadsarbete i rollen som säljansvarig. En Produktions/Platschef kommer att rekryteras till bolaget och Håkan Grubb, VD Permanova Lasersystem AB, blir formellt VD i LaserTool i Blekinge AB.

– I och med att jag framåt i huvudsak kommer att arbeta med marknadsföring och försäljning så möjliggör det kapacitet att närvara och bidra i Techtanks olika aktiviteter och insatser.

Om LaserTool

LaserTool har i 20 år levererat laserhärdning av plåtformande/klippande pressverktyg till svensk bilindustri. Med laserhärdning kan valda delar härdas som exempelvis slitageutsatta radier. Härdmetoden ger minimalt efterbearbetningsbehov och ett väsentligt bättre slitagemotstånd och ökad livslängd i verktyget.

– Vi ser en ökad användning av materialet som med laserhärdning kan ge stora kostnadsreduceringar, korta ledtider och slitstarka produkter inom många användningsområden. Vi ser idag ett ökat intresse av serieprodukter där laserhärdning kan skapa stora mervärden. Kunder finns inom verkstadsindustrin i hela landet, stora som små.

Läs mer på LaserTools hemsida >>


På bilden ovan ses nuvarande personalstyrka, från vänster:

Håkan Grupp (VD från 2021-01-01), Jan kvist, Hetty Van Wouden, Timmy Petersson, Marcus Lööv, Mattias Torikka

IF Metall ny samarbetspartner till Techtank

Techtank samarbetar med en rad olika partners för att bidra till ökad konkurrenskraft för industrin i regionen. Numera är även IF Metall Blekinge officiell samarbetspartner.

IF Metall Blekinge är en medlemsorganisation med 230 arbetsplatser och 10 200 medlemmar. De arbetar bl a för att öka länets insatser för att stärka kompetensen på medlemsföretagen, vilket är en av anledningarna till att de vill utöka samarbetet med Techtank.

– Tillsammans kan vi få fler industriföretag i Blekinge att vilja ta ett steg till i utvecklingstrappan. Med stöd av samhällets resurser kan vi i samverkan se till att stärka företagens konkurrenskraft och därmed stärka kompetensen inom våra branscher, säger Annette Rydell, ordförande för IF Metall Blekinge.

Ett nedslag i Försvarsmaktens jämställdhetsarbete

– Arbeta systematiskt, utbilda och diskutera vad ni står för, er värdegrund.
Detta övergripande råd skickar Totte Ekdahl på Försvarsmakten med till andra organisationer och företag som vill arbeta aktivt med frågor kring jämställdhet och likabehandling.

Försvarsmakten kan utan tvekan sägas vara en mansdominerad arbetsplats. Av de 20 000 anställda är 17% kvinnor, varav majoriteten av dem på civila befattningar. Antalet kvinnor ökar dock sakta men säkert, vilket inte är en tillfällighet. Försvarsmakten har sedan flera år tillbaka jämställdhetsarbete högt på agendan.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge träffar Totte Ekdahl, medinflytandeofficer/specialistofficer vid F17 i Kallinge, för att höra mer om hur detta arbete utvecklats genom åren. Vi passar även på att be om några handfasta råd till företag som vill arbeta aktivt och långsiktigt med jämställdhetsfrågor (se längst ner i texten).

– Vikten av att öka antalet kvinnor i Försvarsmakten kommer från högsta ledningen. Vår ÖB Micael Bydén är tydlig med att ett jämställt försvar är ett starkare försvar, berättar Totte.

Man kan se framstegen vad gäller jämställdhetsarbete i Försvarsmakten sedan 1980 när Sveriges första jämställdhetslag trädde i kraft. Kvinnor hade funnits i den svenska Försvarsmakten sedan början av 1900-talet som civilanställda och i frivilligorganisationer såsom Blå Stjärnan och Lottakåren, men 1980 fick kvinnor möjlighet att söka vissa tjänster inom flygvapnet, signaltrupperna och artilleriet. Totte berättar att det dock ofta funnits undantag som gjort det jobbigare för kvinnor att komma in i olika roller

– 1989 fick kvinnorna formellt sett tillträde till alla delar av försvaret, men till exempel krävdes det så sent som 1994 att kvinnor hade för avsikt att läsa officersutbildning för att få göra värnplikt, något som inte gällde för män som ville göra värnplikt.

Ökad satsning på jämställdhet på 2000-talet

Under 2000-talet började Försvarsmakten delta i flertalet projekt som handlade om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Ett stort sådant 2005-2006 var GENDERFORCE, ett EU-finansierat utvecklingspartnerskap mellan Försvarsmakten, Polisen, Statens Räddningsverk, Kvinna till Kvinna, Lottorna och Officersförbundet. Syftet med GENDERFORCE var att integrera ett genusperspektiv hos parterna för att på så sätt förbättra de svenska internationella insatserna i katastrof- och konfliktområden. Delprojekten handlade bland annat om rekrytering, mandat, empowerment, jämställdhet och kvinnors rättigheter.

– Ett av delprojekten var Gender Coach, där ÖB och alla generaler fick en personlig coach i jämställdhet. Jag coachade exempelvis Officersförbundets ordförande. Detta arbete lever vidare än idag och nu ska även alla som leder förband i försvaret få en Gender Coach.

Alltid ogillat orättvisor

Totte själv har arbetat med jämställdhetsfrågor i Försvarsmakten på olika sätt de senaste tjugo åren.

– Jag har alltid ogillat orättvisor och vill att alla ska få vara med efter sina förmågor och egenskaper. Jämställdhet är A och O för en framtid där vi har arbete och en tillfredsställande tillvaro för var och en. I synnerhet tjänar män på denna utveckling.

Totte berättar om när han 2003 genomförde en utbildning till jämställdhetsutvecklare fick ta del av fakta genom statistik och berättelser som gjorde att han fick upp ögonen inför den största orättvisa han sett, den mellan män och kvinnor över hela världen.

– Jag fördjupade mig i fyra år genom att läsa allt jag kom över. Jag lärde mig snabbt att ämnet rörde upp känslor och svårigheten att diskutera de jämställdhetspolitiska målen krävde en ny metod som jag vill kalla likabehandling som är mera avdramatiserat än jämställdhet.

Totte har bland annat haft uppdraget att utveckla jämställdhetsarbetet lokalt på F17 och i samband med det utvecklade han även en grundkurs i just likabehandling som han även utvecklat och inarbetat centralt i Försvarsmakten. Denna grundkurs i likabehandling tillsammans med ytterligare två utbildningar inom området är två viktiga verktyg för att göra Försvarsmakten till en arbetsplats där alla är välkomna.

Kom som du är

Kom som du är-kampanjen vann bl a priset ”100-fattaren” 2019 med följande motivering: När en av landets största aktörer går i bräschen och utmanar sin väl cementerade, traditionella kultur kan strukturer och normer förändras – på riktigt. Med stor tydlighet, kreativitet och mod möjliggörs ett helt nytt och inkluderande samhälle, med påverkan även utanför landets gränser. (källa: https://100wattaren.se/)

”Kom som du är”

Försvarsmakten har prisats för de senaste årens kampanjer för att locka unga kvinnor till organisationen, bland annat med kampanjen som heter ”Kom som du är”. Undersökningar har visat att unga kvinnor ofta sätter upp barriärer för sig själva som att de är rädda för att inte klara av utbildningen, att misslyckas och de vill heller inte vara normbrytande.

– Det gäller att ge unga kvinnor rätt förutsättningar så att fler vågar, annars riskerar vi att stänga ute väldigt många talanger från försvaret. Att 17% av våra anställda är kvinnor är alldeles för lite. Ska vi börja jobba med kvalitet måste kvantiteten upp på minst 30%. Ska vi nå detta finns det förbättringar att göra, menar Totte.

Exempelvis var de inkallade till värnplikt 2019 fördelade på 28% kvinnor och 72% män. Endast 16% av kvinnorna klarade kraven.

– Vi har haft för höga krav på en del test på saker som egentligen inte fyller någon funktion när du väl gör din värnplikt. Detta ses över och ändras nu allteftersom.

Totte berättar också om saker som idag kan ses som väldigt enkla utmaningar, men som visar på hur lite anpassad Försvarsmakten var till en början att kunna erbjuda kvinnor lika villkor som män.

– Det handlade om allt från kläder till hygienartiklar, det fanns överhuvudtaget inget anpassat för kvinnor. Inte heller var jargongen anpassad för kvinnor. Lite skämtsamt kan man säga att det tog 15 år att utveckla JAS Gripen, medan det tog den dubbla tiden, 30 år, att se till att det fanns underkläder anpassade för kvinnor att hämta ut som värnpliktig.

Lokalt likabehandlingsarbete och prioriteringar

Om vi går till nutid arbetar Försvarsmakten med en rad olika styrdokument kopplat till jämställdhet och likabehandling. Förbandscheferna ansvarar för att ett likabehandlingsperspektiv finns implementerat i både utbildning och all annan verksamhet.

– Samtliga förband ska sedan upprätta en lokal åtgärdsplan som ska berätta hur förbandet organiserar och bedriver likabehandlingsarbetet utifrån prioriterade områden.

Exempel på åtgärder som ingår i detta område är:

 • Avvikelserapportering vad gäller anpassad utrustning/användbarhet
 • Jämställdhetsintegrering i skolor/utbildningar i Försvarsmakten
 • Arbetsmetoder för att öka andel kvinnor
 • Alla ska ha genomgått utbildning i likabehandling
 • Fördjupad kunskap om HBT hos chefer och ledare för att stötta dem i förebyggande arbete mot diskriminering

Exempel på aktuella prioriteringar är:

 • Tillse att arbetsförhållanden lämpar sig för alla anställda oavsett diskrimineringsgrund
 • Tillse att föräldraskap inte utgör ett hinder för personalens utveckling på arbetsplatsen
 • Tillse att osakliga löneskillnader ej förekommer
 • Tillse vid rekrytering främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare
 • Tillse vid utbildning och kompetensutveckling att främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män


Inventera-analysera-åtgärda-utvärdera!

På frågan om vilka åtgärder som Totte anser är de viktigaste som Försvarsmakten arbetar med kopplat till jämställdhet/likabehandling svarar han så här:

– Genom att arbeta systematiskt blir vi bättre på jämställdhet och likabehandling. Inventera-analysera-åtgärda-utvärdera! Genom utbildningar, för det här är en kunskapsfråga, får vår personal lära sig om det sociala könet, könsnormer, som kan begränsa både kvinnor, flickor, pojkar och män. För att förändra detta krävs insikt och mod hos var och en.

Totte lyfter även fram hur viktig värdegrunden är:

– Försvarsmakten ska försvara Sverige och landets intressen samt rätten att leva som vi själva väljer. Som statligt anställda har vi skyldighet att stå upp för demokrati och de lagar som bygger på detta. Vi ska vara opartiska, objektiva och inte göra skillnad på människor, det vill säga behandla alla lika. Vi ska också försvara den fria åsiktsbildningen med omdöme och försvara mänskliga rättigheter.


Jämställdhet viktigt på många plan

De senaste åren har Totte bjudit in deltagare från det regionala jämställdhetsnätverket i Blekinge att medverka på de likabehandlingsutbildningar han genomfört på F17. Han har även genomfört denna utbildning inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge.

– Här har vi plockat ut det bästa från Försvarsmaktens kurs och jag uppmuntrar verkligen fler att gå en sådan här utbildning.

Totte påminner om att jämställdhet, utöver att handla om rättigheter och förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar, också handlar om innovation och en hållbar ekonomisk tillväxt.

– Studier visar att arbetsplatser och företag som är jämställda också har större trivsel, vilket gör att kreativa och innovativa medarbetare stannar längre samt skapar bättre beslut. Detta leder i sin tur också till att nya medarbetare lockas till företaget.


Totte Ekdahls råd till organisationer/företag som vill utveckla jämställdhetsarbetet

Framför allt handlar det om att arbeta systematiskt, utbilda (utveckla) och diskutera vad ni står för (värdegrund). Några handfasta råd:

 1. Bannlys stereotypa uttalanden (Vad menar du?)
 2. Byt färgkodning av kön (Är du rosa eller blå?)
 3. Tillåt normbrott bland killar och tjejer (Killar dansar balett och flickor flyger stridsflygplan)
 4. Förorda en kvinna eller man där det råder ojämn numerär mellan könen (kvantitativ jämställdhet)
 5. Kräv jämställdhet i din närmiljö (arbetet, hemmet och fritiden)

 


Likabehandlingsutbildning

Till reportage om Likabehandlingsutbildningen >>

 

 


Om Framtidskompetens i Blekinge
Projektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge


Text: Karin Andersson, Techtank, via projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Visit us med fokus på affärsskapande – Broby Modellindustri först ut den 20/11!

Nu startar Techtank åter upp aktiviteten Visit us med fokus på affärsskapande. Ungefär en gång i månaden bjuder ett av Techtanks medlemsföretag in till ett besök för att presentera sig, vad de kan erbjuda men också vilka behov de har. Först ut som värd för Visit us är Broby Modellindustri AB den 20 november.

Marknadsbreddning och att stärka företagens nätverk för ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt är en viktig del i Techtanks verksamhetsområde Affärsutveckling & Tillväxt. Syftet med Visit us är att erbjuda en mötesplats för regionens industri- och teknikföretag att bättre lära känna varandra för att möjliggöra nya affärer och samarbeten som kund/leverantör/partner, även i branscher som man kanske tidigare inte varit verksam inom.

Ta chansen att lära dig mer om en specifik bransch, nätverka, bredda marknaden samt hitta nya kunder/leverantörer/samarbetspartners i regionen!

Visit us på Broby Modellindustri den 20 november

Broby Modellindustri

Detta är vi

Vi är ett modernt och digitalt anpassat verkstadsföretag med CAD-CAM processtyrd 5-axlig höghastighets bearbetning samt NC-styrd modell- och verktygsframtagning.

Det här erbjuder vi

Vi kan tillhandahålla kompletta produktionslösningar. Allt från konstruktion, beredning, verktyg, fixturer till prototyper, utfallsprover och verifikation av utfall med CMM-mätning och kontroller.

Det här behöver vi

Vi letar ständigt efter nya samarbetspartners när det gäller tekniska innovationer. Vi köper tonvis med aluminium, Ureol och Frigolit varje år till de produkter vi levererar.

Välkommen med din anmälan!

När:  Fredagen den 20 november kl. 09.00-10.00

Var: Digitalt (via Teams)*

*Obs! På grund av den ökande smittspridningen av Covid-19 genomförs detta tillfälle helt digitalt.

Anmälan:  Anmäl dig senast den 17 november på Techtanks aktivitets- och bokningssida >>

Mer information: För mer information om Visit us går det bra att kontakta Karin Andersson, karin.andersson@techtank.se.


 

Ovan ses bilder från Broby Modellindustri. I mitten Ronnie Rossander, VD på Broby Modellindustri, som bjuder in till Visit us den 20 november.

 

Sida 4 av 37 Första...23456...102030...Sista