Tillsammans för en stärkt och breddad kompetensförsörjning

Tillsammans för en stärkt och breddad kompetensförsörjning

Den 24 april genomfördes kick-offen för utvecklingsprogrammet Att attrahera, utveckla och behålla medarbetare, som är en del av de aktiviteter som ingår i projektet Framtidskompetens i Blekinge. Under två år kommer deltagande företag få inspiration, utbildning och coachning för att på olika sätt stärkas i sitt arbete med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge finansieras av Europeiska socialfonden, ägs av Techtank och genomförs i samverkan med Blekinge Business Incubator, Blue Science Park och NetPort Science Park. Totalt deltar 20 företag från de fyra innovationsmiljöerna.
–  Kompetensförsörjning är en stor utmaning för många företag idag och ett viktigt område att arbeta strategiskt med för att behålla och utveckla sitt företags konkurrenskraft, säger huvudprojektledare Ingela Håkansson, Techtank.

Attrahera, utveckla och behålla – ledord i programmet

Under kick-offen fick de deltagande företagen bland annat identifiera de enskilt största utmaningarna inom de olika områdena attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
– Attrahera, utveckla och behålla blir lite av ett mantra under detta program, men inte utan anledning. De är alla oerhört viktiga i ett företags arbete med kompetensförsörjning och kompletterar varandra. Man måste jobba med alla bitar, säger Per Arvidson, som tillsammans med Jenny Månsson Nummelin är programansvarig för utvecklingsprogrammet som nu startat.

Många gemensamma utmaningar

När vi tar del av de deltagande företagens utmaningar finns vissa skillnader, mycket beroende på olika företagsstorlekar och branscher, men framför allt finns många likheter. För de relativt nystartade små företagen som deltar, många inom IT och spelutveckling, är det inte minst utmaningen att attrahera mer erfarna medarbetare som lyfts fram. Flera av företagen vittnar om att de utan problem kan rekrytera nyutexaminerade studenter, men när de försöker rekrytera erfaren personal som ofta har jobb på större etablerade företag stöter de på patrull, förmodligen på grund av en osäkerhet att lämna för ett litet nystartat företag.

En annan utmaning som lyfts fram är den att i en mindre region som Blekinge lyckas attrahera experter och specialister till sina företag. Dels är utbudet på plats begränsat, dels är det en utmaning att få dem att flytta till Blekinge från andra delar av landet – eller världen.

De lite större företagen som deltar i programmet, inte minst inom industrin, lyfter framför allt utmaningar som handlar om att behålla medarbetare. Det är kostsamt och komplext att tappa en medarbetare som man många gånger lärt upp under flera år och med en specialistkompetens som är svår att få tag i, och därmed väldigt attraktiv på marknaden. Svetsare och robotprogrammerare är några yrken som nämns som exempel i sammanhanget. Frågor som lyfts är vilka faktorer som är viktiga för att vara en attraktiv arbetsgivare, allt från lön, trivsel och laganda till kompetensutveckling, flexibla arbetstider och delaktighet diskuteras.

Hela företaget involveras i arbetet

I den första analysfasen av projektet kommer en enkät att genomföras med samtliga medarbetare i de deltagande företagen.
– Genom att inventera och analysera de anställdas uppfattning om det egna företagets förmåga att attrahera, utveckla och behålla sina anställda kan vi se till att landa rätt i utvecklingsprogrammet så att företagen får ut så mycket som möjligt av sitt deltagande, säger Per Arvidson.

Programmet består också av lärtillfällen kring områden som identifieras som särskilt intressanta för företagen, erfarenhetsutbyten företagen sinsemellan, coachning och eget arbete. Tänkbara teman som nämns för kommande lärtillfällen är bland annat arbetsgivarvarumärket, hälsosamt ledarskap, mångfald och diversifiering samt kompetenssuccession – att ta tillvara kritiska förmågor.

Breddad rekrytering också viktigt

En annan viktig fråga som projektet Framtidskompetens i Blekinge behandlar är hur företagen kan bredda sin rekryteringsbas.
– Eftersom det är svårt att hitta rätt kompetens till många branscher är det viktigt att arbeta med så brett perspektiv som möjligt. Det handlar många gånger om att se förbi stereotypen av vilka som arbetar i den egna branschen och se till hur man rekryterar utifrån bland annat kön, ålder och etnicitet där det många gånger råder en obalans, säger Ingela Håkansson, och fortsätter:
– Tittar vi på till exempel industrin så kan vi fråga oss hur vi kan bli bättre på att attrahera fler kvinnor och unga till industrin? Hur kan vi öka antalet människor med utländsk bakgrund? Detta är viktiga frågor för företagens arbetsgivarvarumärke, eller employer branding, som också är ett av de områden vi kommer att arbeta med i projektet.

Dela via

Relaterade nyheter
Omställningslyftet

Aktuellt från Techtank

Omställningslyftet ska hjälpa företagen att ställa om

Omställningslyftet ger företag kunskap om hur de kan ställa om för att bidra till klimatmålen och därmed underlätta omställningen. Kärnan…

28 september, 2022 — Lästid 2 min

Celltech logotyp

Aktuellt från Techtank

Techtank välkomnar Celltech som ny medlem

Celltech är Nordens ledande batterileverantör för professionella användare och kunder. Tillsammans med kunder och samarbetspartners utvecklar man batterier och batterisystem…

23 juni, 2022 — Lästid 1 min

Personal på PDS

Aktuellt från Techtank

Tillväxtanalyser ger viktig input till insatser för industrin

Techtank genomför regelbundet tillväxtanalyser på industriföretag i Blekinge för att fånga upp såväl utmaningar som möjligheter. Analyserna ligger sedan till…

20 september, 2022 — Lästid 2 min

DigIT Hub AI-bild

Aktuellt från Techtank

Utveckla ditt företag med hjälp av AI!

Via projektet DigIT Hub AI besöker Techtank små- och medelstora industriföretag i Blekinge för att göra en mognadsanalys av företagets…

20 september, 2022 — Lästid 1 min