Center of Excellence – Stamping (förstudie)

Förstudiens mål var att utveckla en komplett verksamhetsplan för hur ett Center of Excellence (CoE) inom området/aktiviteten stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Syftet var att förstudien ska utgöra en avgörande pusselbit i etableringen av ett internationellt erkänt CoE inom stamping.

Läs mer

Clusters of Sweden

Syftet med projektet var att utveckla klustrens strategiska och operativa förmåga att stärka företagens konkurrenskraft. Detta genom att öka förmågan att använda klusterrollen som ett strategiskt verktyg för företagsutveckling, inte minst genom ökade nationella och internationella samarbeten där små- och medelstora företag integreras i allt större och mer globala värdekedjor.

Läs mer

Logotyp Clusters of Sweden
Tillväxt

CoDev

Projektet CoDev fungerade som en koordinerande kraft för olika insatser som riktade sig mot små och medelstora företag i Blekinge som på något sätt drabbats av Coronapandemin. Tjänster och stöd erbjöds inom två insatsområden: insatser för att förhindra nedläggning av företag samt insatser för att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Region Blekinge var projektägare och samverkanspartners var Blue Science Park, Net Port Science Park, Techtank, Almi i Blekinge, Blekinge Business Incubator och Visit Blekinge. CoDev finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer

CoSkill

Projektet CoSkill erbjöd företagsledning och medarbetare i små och medelstora företag i Blekinge och Skåne kostnadsfria utbildningar för en digital omställning. CoSkill genomfördes under ledning av Region Skåne och i samverkan med Region Blekinge, IUC Syd, Blekinge Business Incubator, Techtank, Media Evolution, Netport Science Park, Mobile Heights och Blue Science Park. CoSkill finansierades av Europeiska socialfonden.

Läs mer

CoSkill logga
DigitHub AI logo

DigIT Hub AI

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge gick i detta projekt samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Målet var att hjälpa 1 000 organisationer, och fokus låg främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet. Initiativet, som kallades DigIT Hub AI, är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. DigIT Hub AI medfinansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer

Framtidskompetens i Blekinge

Projektet syftade till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Bild på en grupp glada människor
VR-glasögon

Innovationsinitiativet

Projektet Innovationsinitiativet var en del av Regional utvecklingsstrategi för Blekinge, Attraktiva Blekinge, inom insatsområde Arbetsliv, och en del i att genomföra de olika delarna Ökad intäktsbas, God kompetensförsörjning, Digitalisering och teknisk utveckling samt Ökad innovationsförmåga. Projektet finansierades av Region Blekinge och Olofströms kommun.

Läs mer

Kickstart S3 Blekinge

Arbetet i projektet Kickstart S3 Blekinge syftade till att snabba på utvecklingen av Blekinges smarta specialiseringsstrategi (S3), ett EU-verktyg som alla Europas länder arbetar med för att skapa skarpare utveckling och hållbar tillväxt i sina regioner. Blekinges strategi lyfter fram tre specialiseringsområden som är av särskild vikt för regionen; Smart industri (formningsteknologi och marin teknik), Tech (digitalisering och smartare samhällen) samt Missions (med fokus på samhällets utmaningar).

Läs mer

Karta över Blekinge
Bild Light2Sustainable-kvadrat

Light2Sustainble

Det övergripande målet med Ligth2Sustainable – Kompetenscenter för pressnings- och formningsteknologi har varit att säkerställa kompetens i Sverige för att utveckla och producera hållbara lättviktslösningar. På så sätt maximeras förädlingsgraden inom landet i stället för att i huvudsak exportera råmaterial vilket i sin tur skapar en större tillväxt för svensk industri. Projektet koordinerades av RISE. Techtank, BTH, Volvo Cars m fl har varit medverkande partners.

Läs mer

Omställningslyftet

Via Omställningslyftet satsade Tillväxtverket tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL totalt ca 150 Mkr för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg som kan tas för att komma vidare i klimatomställningen. Satsningen riktade sig främst till små och medelstora företag och syftade till att visa på affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen. Techtank var en av flera organisationer som deltog i genomförandet.

Läs mer

Omställningslyftet
Robotlyftet

Robotlyftet

Robotlyftet har gett stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. En möjlighet att utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering. Robotlyftets erbjudande har funnits över hela landet, från norr till söder och pågick till 2021.

Läs mer

Smart industri i Blekinge 2.0

Syftet med detta projekt var att stärka förutsättningarna för Blekinges små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretags omställnings- och förnyelseförmåga inom områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Projektet finansierades av Tillväxtverket, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Läs mer

AFRY automation

Techtank Bas

Det övergripande målet med detta projekt var att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader för att i förlängningen skapa fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne-Blekinge.

Läs mer

Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning

Syftet med detta projekt var att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya produktmarknader. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Olofströms kommun.

Läs mer

Människor i samtal i en industri