Center of Excellence – Stamping (förstudie)

Förstudiens mål var att utveckla en komplett verksamhetsplan för hur ett Center of Excellence (CoE) inom området/aktiviteten stamping ska utformas och etableras i Olofström/Blekinge. Syftet var att förstudien ska utgöra en avgörande pusselbit i etableringen av ett internationellt erkänt CoE inom stamping.

Läs mer

Clusters of Sweden

Syftet med projektet var att utveckla klustrens strategiska och operativa förmåga att stärka företagens konkurrenskraft. Detta genom att öka förmågan att använda klusterrollen som ett strategiskt verktyg för företagsutveckling, inte minst genom ökade nationella och internationella samarbeten där små- och medelstora företag integreras i allt större och mer globala värdekedjor.

Läs mer

Logotyp Clusters of Sweden
Bild på en grupp glada människor

Framtidskompetens i Blekinge

Projektet syftade till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet finansierades av Europeiska socialfonden.

Läs mer

Innovationsinitiativet

Projektet Innovationsinitiativet är en del av Regional utvecklingsstrategi för Blekinge, Attraktiva Blekinge, inom insatsområde Arbetsliv, och är en del i att genomföra de olika delarna Ökad intäktsbas, God kompetensförsörjning, Digitalisering och teknisk utveckling samt Ökad innovationsförmåga. Projektet finansieras av Region Blekinge och Olofströms kommun.

Läs mer

VR-glasögon
Robotlyftet

Robotlyftet

Robotlyftet har gett stöd till automatisering i små och medelstora industriföretag. En möjlighet att utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering. Robotlyftets erbjudande har funnits över hela landet, från norr till söder och pågick till 2021.

Läs mer

Smart industri i Blekinge 2.0

Syftet med detta projekt var att stärka förutsättningarna för Blekinges små och medelstora industri- och industrinära tjänsteföretags omställnings- och förnyelseförmåga inom områdena digitalisering, hållbarhet, kompetens och innovationskraft. Projektet finansierades av Tillväxtverket, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Läs mer

AFRY automation

Techtank Bas

Det övergripande målet med detta projekt var att stärka teknikföretagens konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader för att i förlängningen skapa fler arbetstillfällen och bidra till en hållbar regional tillväxt i Skåne-Blekinge.

Läs mer

Techtank S3 – affärsutveckling för marknadsbreddning

Syftet med detta projekt var att stärka företagens förmågor och processer kopplat till affärsutveckling mot nya produktmarknader. Projektet finansierades av Tillväxtverket och Olofströms kommun.

Läs mer

Människor i samtal i en industri