Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge

Genom projektet ”Omställningscoachning för en hållbar industri i Blekinge” har små och medelstora industri- och teknikföretag i Blekinge ytterligare möjligheter att via Techtank få stöd i omställningen mot ökad hållbarhet och cirkularitet.

Genom projektet kan Techtank stötta företagen till ökad kompetens så att de själva initierar aktiviteter som driver det interna och externa arbetet för grön omställning framåt, en nödvändighet i en omvärld med allt större krav.

Aktiviteter som kommer att bedrivas inom projektet inkluderar bl a:

  • Behovsanalys
  • Omvärldsanalys
  • Kickstart hållbarhet/cirkulär ekonomi
  • Expertstöd kring fördjupad coachning, hållbarhetsrapporter, EPD, LCA, organisationsutveckling m m
  • Matchning mot andra projekt/insatser som bedrivs på regional och nationell nivå

Konkret kan det för ett företag exempelvis handla om att få stöd i arbetet med att standardisera och stärka en intern process eller att skapa en mall för hur företagets hållbarhetsrapport ska se ut. Det kan även handla om att initiera framtagandet av miljövarudeklarationer (EPD:er) för företagets produkter.

Projektet ligger i linje med den regionala utvecklingsstrategin och förväntas på lång sikt generera effekter både hos målgruppen, och i samhället som helhet. Detta bidrar bland annat till en mer konkurrenskraftig, hållbar och resilient industri i Blekinge och främjar dess tillväxt och utveckling på lång sikt.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43