CoDev

Under hösten 2020 kom en pandemi som förväntades ha stor inverkan på flera verksamheter i Blekinge. En hel del oro i flera olika branscher och erfarenheter från krisen 2008 låg till grund för projektet CoDev. Hösten 2020 startade CoDev som en koordinerande kraft för insatser relaterade till coronapandemin riktade mot små- och medelstora företag i Blekinge. Tjänster och stöd har erbjudits inom två insatsområden.

Insatser för att förhindra nedläggning av företag

Det ena är insatser för att förhindra nedläggning av företag. Genom att erbjuda olika typer av analyser av företagens verksamhet och därpå följande rådgivning var målet att bidra till att företagen kunde fortsätta och utveckla sina verksamheter.

Öka företagens förnyelse och omställningsförmåga

Det andra insatsområdet hade ett mer långsiktigt perspektiv och syftade till att öka företagens förnyelse- och omställningsförmåga. Coronakrisen skapade ökade insikter om behovet av att ställa om verksamheter, affärsmodeller och processer. Genom att erbjuda utvecklingsanalyser, kunskapshöjande aktiviteter och rådgivning var ambitionen att företag skulle påbörja ett förändringsarbete som ska stärka deras förnyelseförmåga och därmed öka konkurrenskraften.

Ett samverkansprojekt

Region Blekinge var projektägare och samverkanspartners var Blue Science Park, Net Port Science Park, Techtank, Almi i Blekinge och Blekinge Business Incubator. Projektet finansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Under projektet har det skapats samverkansytor inom främjandesystemet, som gjort insatser direkt riktade mot små- och medelstora företag. Genom ett trettiotal insatser har projektet involverat flera hundra företag i insatser, varav 168 företag fått betydande stöd och stöttning i sin utvecklingsresa. Insatser så som föreläsningar, workshops, program, konsultinsatser och erfarenhetsutbyten som huvudsakligen syftat till omställning och förnyelseförmåga.

Projektet startade under hösten 2020 och pågick till mars 2023.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43