Vår verksamhet – detta gör vi

Techtanks medlemsbas består av industri- och teknikföretag i alla storlekar, från små och medel­stora företag till multinationella globalt ledande företag. Oavsett storlek ställs alla inför utmaningar som kan vara svåra att hantera på egen hand. Techtank arbetar aktivt och företagsnära med att identifiera företa­gens behov och samordna insatser för att möta utmaningarna – i nutid och framtid.

Utmaningar & möjligheter

Några av de aktuella utmaningar­na/möjligheterna som företagen ställs inför är exempelvis:

 • Tillgång till rätt kompetens
 • Kostnadseffektiv produktion
 • Hållbarhet
 • Cirkulär ekonomi/produktion
 • Teknikutveckling/-omställning, digitalisering
 • Nya typer av samarbeten med partners/leverantörer
 • Balanserade kundportföljer/breddade marknader
 • Krav på ökat tjänsteinnehåll
 • Ökad global konkurrensförmåga/export
 • El/energibehov och -tillgång
 • Logistik

Behovsanalysprocess

För att behålla sin konkurrens­kraft behöver företagen möta utmaningarna och ta tillvara möjligheterna. Techtank inventerar därför regelbundet medlemsföretagens utvecklings­behov. Vi använder bl a rapporter och analyser samt enkäter, intervjuer, samtal och diskussioner med industriföretag och andra aktörer för att förstå industrins utvecklings­behov.

TBN-analyser

Via IUC genomför vi tillsammans med övriga IUC-bolag och partners i landet även specifika TBN-analyser (Tillväxt i Befintligt Näringsliv) hos företagen, en metod för att snabbt och kostnadseffektivt kunna göra kvalificerade tillväxtanalyser.

Med tillväxtanalyser som bas kommer olika utvecklingsinsatser att baseras på verkliga behov ute i företagen. Utvecklingsinsatser sättas in precis där de behövs, vilket gör arbetet mycket kostnadseffektivt.

Läs mer om IUC Databas TBN® på IUC Sveriges hemsida

Insatser

Genom Techtank har företagen sedan möjlighet att delta i insatser som kan bidra till en stärkt konkurrenskraft, läs mer nedan om vad som genomförs inom våra tre verksamhetsområden. Flera av insatserna genomförs också inom ramen för olika projekt. Mer information om pågående projekt finns på sidan Projekt och insatser,

Värdeskapande aktiviteter inom tre olika områden

Techtank arbetar med värdeskapande insatser inom områdena:

Klicka vidare på länkarna för att läsa mer om vad som görs inom respektive område:

Människor i samtal i en industri

Kompetensutveckling & -försörjning

Trygga, stärka och utveckla företagens kompetensbas

En av de mest avgörande faktorerna för företagens möjlig­heter och förmåga att utvecklas är tillgång till rätt kompetens. Techtank stödjer bl a företagen i arbetet att utveckla förmåga och processer att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning vad gäller att attrahera, utveckla och behålla personal.

Läs mer

Teknikutveckling & Innovation

Ta del av och tillämpa nya material och ny teknik

Teknik- och innovationsprojekt blir allt viktigare för att kunna konkurrera på en global marknad. Genom Techtank ges företagen möjlighet att hålla sig uppdate­rade om det senaste inom teknik­området.

Läs mer

Människor i samtal i en industri
Människor i samtal i en industri

Affärsutveckling & Tillväxt

Skapa förutsättningar för och stimulera till försäljning och affärer

Techtank genomför aktiviteter för att inspirera och möjliggöra för företagen att bredda sina marknader både för ökad tillväxt och minskad sårbarhet.

Läs mer

Stöd i finansieringsfrågor

Techtank delar inte ut egna pengar men vi hjälper gärna till att lotsa medlemsföretagen till relevanta aktörer. Det finns olika offentliga pengar för företagsutveckling och en rad myndigheter och instanser på regional, nationell och internationell nivå fördelar pengar till företag och organisationer där de gör bäst nytta.

Läs mer

Vill du veta mer om Techtanks verksamhet?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

 • 076-861 27 43