Clusters of Sweden

Syftet med projektet är att utveckla klustrens strategiska och operativa förmåga att stärka företagens konkurrenskraft. Detta genom att öka förmågan att använda klusterrollen som ett strategiskt verktyg för företagsutveckling, inte minst genom ökade nationella och internationella samarbeten där små- och medelstora företag integreras i allt större och mer globala värdekedjor.

Projektägare

Mobile Heights

Samverkansparter

Automation Region, Bron Innovation, Stuns, Smart Textiles, Techtank

Målgrupp

Projektets huvudmålgrupp är små- och medelstora företag i Sverige, som valt att samarbeta
i kluster för att stärka sin konkurrenskraft, utveckling och omställningsförmåga. Projektets
målgrupp är också svenska klusterorganisationer (enligt den definition av kluster som gjorts
av ESCA, European Secretariat for Cluster Analysis). Många av dessa kluster har deltagit i
Tillväxtverkets satsning S3-piloten, men även andra kluster kommer bjudas in att delta i
projektet.

Mål

Projektet har fyra mål:

 • Öka klusterorganisationernas effektivitet i att stötta SMF med innovationsprocesser
 • Stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom att skapa kopplingar
  mellan medlemmar i olika kluster för ökat samarbete och kunskapsutbyte
 • Påbörja deltagande i europeiska samarbeten, utifrån de deltagande klustrens behov.
 • Lägga grund för en långsiktig plan framåt för föreningen Clusters of Sweden, och
  undersöka hur klustersamverkan kan ta sig an utmaningar gällande t ex
  kompetensförsörjning, digitalisering och hållbar omställning.

Projektet kommer huvudsakligen att genomföra aktiviteter riktade mot klusterorganisationer,
med uttalat syfte att stärka dessas förmåga att stödja medlemsföretagens konkurrenskraft,
samt näringslivets förmåga till omställning utifrån målsättningarna i den europeiska gröna
given samt EU:s program för ett digitalt Europa.

Läs mer om Clusters of Sweden

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

 • 076-861 27 43