Projekt & insatser

Techtank driver och medverkar i olika projekt som syftar till att stärka och utveckla industrin i vår region. Genom dessa projekt kan vi erbjuda ett smörgåsbord av insatser mot industrin i Blekinge i allmänhet och våra medlemsföretag i synnerhet.

Projektens mål och aktiviteter styrs av industrins och våra medlemsföretags utmaningar och utvecklingsbehov och matchas med offentliga finansiärers utlysningar. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via nationella finansieringsformer.

Projekt inom många områden

Projekten spänner över många olika områden – det kan exempelvis handla om hållbarhet, digitalisering, affärsutveckling, automatisering och robotisering, kompetensutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Läs mer om pågående projekt nedan.

Du kan även läsa mer om vad som genomförs inom ramen för våra tre verksamhetsområden – Kompetens, Teknik, Affär – på sidan Vår verksamhet.

Många av Techtanks projekt riktar sig i huvudsak mot små och medelstora industriföretag (SMF) men vi jobbar för hela industrin, även de stora företagen. Även om möjligheterna att delta i projekt kan vara något begränsad för stora företag kan de ofta ingå i pilotstudier i projekt som gynnar SMF, och vara en viktig del i utvecklingen av metoder och arbetssätt för industrin. Vi driver även särskilda nätverk för stora företag där gemensamma utmaningar och projekt hanteras.

Är du nyfiken på något av våra projekt?
Tveka inte att kontakta oss oavsett storlek på företag!

Pågående projekt

DigIT Hub AI

Tio organisationer och tre universitet i Skåne och Blekinge har gått samman för att hjälpa små och medelstora företag att förbättra sin verksamhet med hjälp av artificiell intelligens (AI). Målet är att hjälpa 1 000 organisationer, och fokus ligger främst på områden som bidrar till ökat affärsvärde, hållbarhet och jämställdhet. Initiativet, som kallas DigIT Hub AI, är en del av EU:s satsning på att använda digital teknik för att stimulera en grön och hållbar återhämtning efter pandemin. DigIT Hub AI medfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer

DigitHub AI logo
DigIT Hub logo

DigIT Hub Sweden

DigIT Hub Sweden är en europeisk digital innovationshubb (EDIH) som hjälper företag och den offentliga sektorn att digitalisera, med ekonomiskt stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Skåne, Region Blekinge och Region Kronoberg. Techtank är en av flera projektpartners i DigIT Hub Sweden med uppdrag att fånga upp behov från och kanalisera olika digitaliseringsinsatser till små- och medelstora industriföretag i Blekinge.

Läs mer

Kickstart 2

Projektet Kickstart 2 ska arbeta både med att utveckla Blekinges system av testbäddar som miljöer för innovationsutveckling och med den gröna omställningen av Blekinges industri. Utifrån dessa två processer kommer även innovationsmetoder som möter de stora samhällsutmaningar vi står inför, såsom klimat, havsmiljö, etc. att utvecklas.

Läs mer

Karta över Blekinge
Live in Blekinge

Live in Blekinge

I maj 2023 startades utvecklingsprojektet ”Live in Blekinge” som är en kraftfull satsning för att fler ska välja att leva, arbeta och utvecklas i Blekinge. Region Blekinge leder projektarbetet och som partners deltar Techtank, som arbetar med att stärka konkurrenskraften i länets industrier, och Visit Blekinge, som är ett marknadsbolag med uppdraget att öka Blekinges attraktionskraft. Syftet med ”Live in Blekinge” är att skapa förutsättningar som förstärker och effektiviserar kommuners, företags och andra aktörers arbete med att locka till sig nya invånare, medarbetare, etableringar och studenter m.m.

Läs mer

Omställningslyftet

Via Omställningslyftet satsar Tillväxtverket tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL totalt ca 150 Mkr för att coacha, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg som kan tas för att komma vidare i klimatomställningen. Satsningen riktar sig främst till små och medelstora företag och syftar till att visa på affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i omställningen. Techtank är en av flera organisationer som deltar i genomförandet.

Läs mer

Omställningslyftet
Digitalisering

Produktion2030 – Teknikworkshops (via IUC Sverige)

Inom innovationsprogrammet Produktion 2030 och via IUC Sverige är Techtank med och arrangerar Teknikworkshops där representanter från företag och forskarvärld möts. Teknikworkshops underlättar kunskapsöverföringen till små och medelstora företag, samtidigt som de gör företagens erfarenheter och utmaningar tillgängliga för forskarna. Workshops erbjuds inom en rad spännande områden som exempelvis smart underhåll, additiv tillverkning och Internet of Things.

Läs mer

Stödstruktur för validering i Blekinge

Projektet stödstruktur för validering i Blekinge har som mål att skapa en långsiktig struktur för validering, där relevanta aktörer samverkar. I detta arbete berör projektet många olika delar av strategisk kompetensförsörjning. Med utgångspunkt i validering inom industribranschen, kommer projektet utforska vad en stödstruktur för validering innebär, och vilka behov som finns hos näringsliv, på individnivå och inom stödsystemet (t ex utbildare, vägledare, olika offentliga och privata organisationer). Projektet drivs av Region Blekinge, Techtank och IF Metall med finansiering av tillväxtverket.

 

Läs mer

Validering
Bild på en grupp glada människor

Avslutade projekt

Här kan du läsa om tidigare projekt som nu är avslutade men som varit en viktig del i Techtanks arbete, såsom exempelvis Techtank Bas, Smart industri i Blekinge 2.0 samt Framtidskompetens i Blekinge.

Läs mer

Vill du veta mer om våra projekt?

Kommunikationsansvarig & Projektledare

076-861 27 44

Karin Andersson

Kommunikationsansvarig & Projektledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 44