Techtank Bas

Fakta

Projekttid: 2015-09-01 till 2018-12-31
Projektägare: Olofströms Näringsliv AB
Projektets totala budget: 14 miljoner SEK
Finansiärer: EU:s regionala utvecklingsfond, Olofströms kommun, Region Blekinge samt medverkande företag
Övergripande mål: Små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad förmåga har stärkt sin konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.

Projektaktiviteter

Genom projektet Techtank Bas har Techtank mellan åren 2015-2018 fokuserat på insatser inom följande områden:

  • Kompetensutveckling och -försörjning
  • Teknikutveckling och innovation
  • Affärsutveckling och tillväxt
  • Klusterutveckling och marknadsföring

Vi har sammanfattat de aktiviteter som genomförts inom ramen för Techtank Bas i broschyren Resultat & Lärdomar från projektet Techtank Bas. I broschyren kan man även läsa mer om bakgrunden till projektet – från kris till kraftsamling – samt hur vi organiserade arbetet med Techtank Bas. Vi har även samlat de framgångsfaktorer vi kunnat identifiera som bidragit till ett lyckat resultat för projektet, vilket man även kan läsa mer om i den externa utvärderingen från Sweco (se  mer nedan).

Techtank Bas projektlogik har grundats på att projektets aktiviteter ska förflytta de deltagande företagen när det gäller attityd, förmåga och beteende inom de olika verksamhetsområdena kompetens-, teknik- samt affärsutveckling. Förutsättningarna för varje enskilt företag att förflytta sig varierar beroende på en rad faktorer, men på en aggregerad nivå bygger projektet på att de deltagande företagen ska bli mer aktiva inom verksamhetsområdena. Vid två tillfällen, enligt en före/efter-metodik, har Sweco låtit medlemsföretagen bedöma hur aktiva de är inom verksamhetsområdena. På denna övergripande nivå kan det konstateras att en aktivitetsökning skett inom samtliga verksamhetsområden från projektstart. Därutöver bedömer medlemsföretagen på tre års sikt att man kommer att arbeta ytterligare mer aktivt inom samtliga verksamhetsområden.

Medlemsföretagen som deltagit i Techtank Bas har inom ramen för Swecos enkät även fått göra en samlad bedömning om projektet bidragit till att stärka deras konkurrenskraft. Ca hälften av de svarande bedömer att Techtank Bas i hög eller ganska hög utsträckning stärkt konkurrenskraften, en tredjedel bedömer att konkurrenskraften stärkts till viss del medan ett mindre antal bedömer att projektet endast i liten utsträckning stärkt konkurrenskraften. Ingen svarande bedömde att projektet inte alls stärkt konkurrenskraften.

Ta del av resultat och lärdomar från projektet Techtank Bas (pdf) >>

Extern utvärdering

EU:s strukturfonder kräver utvärdering av projekt som erhåller medel. Tillväxtverket är ansvarig myndighet i Sverige och har tagit fram riktlinjer för utvärdering av regionalfondsprojekt. I Techtank Bas fall upphandlades Sweco för att utvärdera projektet. Swecos samlande bedömning av Techtank Bas är följande:

  • Sweco konstaterar att Techtank Bas genomförande utgör ett föredöme i många hänseenden, som andra klusterinitiativ kan lära mycket av.
  • Sweco bedömer att Techtank Bas bidragit till att små och medelstora teknikföretag med en mer avancerad förmåga har stärkt sin konkurrenskraft på regionala, nationella och internationella marknader.
  • Sweco bedömer att en fortsatt och fördjupad samverkan såväl inom som utanför klustret har goda förutsättningar att på sikt bidra till den regionala tillväxten och att sårbarheten för den regionala ekonomin minskar.

Ta del av den externa utvärderingen av projektet Techtank Bas (pdf) >>

Finansiärer

Techtank Bas medfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Blekinge och Olofströms kommun.

Vill du veta mer?

VD & Klusterledare

076-861 27 43

Ingela Håkansson

VD & Klusterledare

Kontaktuppgifter

  • 076-861 27 43