Ett nedslag i Försvarsmaktens jämställdhetsarbete

Ett nedslag i Försvarsmaktens jämställdhetsarbete

– Arbeta systematiskt, utbilda och diskutera vad ni står för, er värdegrund. Detta övergripande råd skickar Totte Ekdahl på Försvarsmakten med till andra organisationer och företag som vill arbeta aktivt med frågor kring jämställdhet och likabehandling.

Försvarsmakten kan utan tvekan sägas vara en mansdominerad arbetsplats. Av de 20 000 anställda är 17% kvinnor, varav majoriteten av dem på civila befattningar. Antalet kvinnor ökar dock sakta men säkert, vilket inte är en tillfällighet. Försvarsmakten har sedan flera år tillbaka jämställdhetsarbete högt på agendan.

Projektet Framtidskompetens i Blekinge träffar Totte Ekdahl, medinflytandeofficer/specialistofficer vid F17 i Kallinge, för att höra mer om hur detta arbete utvecklats genom åren. Vi passar även på att be om några handfasta råd till företag som vill arbeta aktivt och långsiktigt med jämställdhetsfrågor (se längst ner i texten).

– Vikten av att öka antalet kvinnor i Försvarsmakten kommer från högsta ledningen. Vår ÖB Micael Bydén är tydlig med att ett jämställt försvar är ett starkare försvar, berättar Totte.

Man kan se framstegen vad gäller jämställdhetsarbete i Försvarsmakten sedan 1980 när Sveriges första jämställdhetslag trädde i kraft. Kvinnor hade funnits i den svenska Försvarsmakten sedan början av 1900-talet som civilanställda och i frivilligorganisationer såsom Blå Stjärnan och Lottakåren, men 1980 fick kvinnor möjlighet att söka vissa tjänster inom flygvapnet, signaltrupperna och artilleriet. Totte berättar att det dock ofta funnits undantag som gjort det jobbigare för kvinnor att komma in i olika roller

– 1989 fick kvinnorna formellt sett tillträde till alla delar av försvaret, men till exempel krävdes det så sent som 1994 att kvinnor hade för avsikt att läsa officersutbildning för att få göra värnplikt, något som inte gällde för män som ville göra värnplikt.

Ökad satsning på jämställdhet på 2000-talet

Under 2000-talet började Försvarsmakten delta i flertalet projekt som handlade om jämställdhet och kvinnors rättigheter. Ett stort sådant 2005-2006 var GENDERFORCE, ett EU-finansierat utvecklingspartnerskap mellan Försvarsmakten, Polisen, Statens Räddningsverk, Kvinna till Kvinna, Lottorna och Officersförbundet. Syftet med GENDERFORCE var att integrera ett genusperspektiv hos parterna för att på så sätt förbättra de svenska internationella insatserna i katastrof- och konfliktområden. Delprojekten handlade bland annat om rekrytering, mandat, empowerment, jämställdhet och kvinnors rättigheter.

– Ett av delprojekten var Gender Coach, där ÖB och alla generaler fick en personlig coach i jämställdhet. Jag coachade exempelvis Officersförbundets ordförande. Detta arbete lever vidare än idag och nu ska även alla som leder förband i försvaret få en Gender Coach.

Alltid ogillat orättvisor

Totte själv har arbetat med jämställdhetsfrågor i Försvarsmakten på olika sätt de senaste tjugo åren.

– Jag har alltid ogillat orättvisor och vill att alla ska få vara med efter sina förmågor och egenskaper. Jämställdhet är A och O för en framtid där vi har arbete och en tillfredsställande tillvaro för var och en. I synnerhet tjänar män på denna utveckling.

Totte berättar om när han 2003 genomförde en utbildning till jämställdhetsutvecklare fick ta del av fakta genom statistik och berättelser som gjorde att han fick upp ögonen inför den största orättvisa han sett, den mellan män och kvinnor över hela världen.

– Jag fördjupade mig i fyra år genom att läsa allt jag kom över. Jag lärde mig snabbt att ämnet rörde upp känslor och svårigheten att diskutera de jämställdhetspolitiska målen krävde en ny metod som jag vill kalla likabehandling som är mera avdramatiserat än jämställdhet.

Totte har bland annat haft uppdraget att utveckla jämställdhetsarbetet lokalt på F17 och i samband med det utvecklade han även en grundkurs i just likabehandling som han även utvecklat och inarbetat centralt i Försvarsmakten. Denna grundkurs i likabehandling tillsammans med ytterligare två utbildningar inom området är två viktiga verktyg för att göra Försvarsmakten till en arbetsplats där alla är välkomna.

”Kom som du är”

Försvarsmakten har prisats för de senaste årens kampanjer för att locka unga kvinnor till organisationen, bland annat med kampanjen som heter ”Kom som du är”. Undersökningar har visat att unga kvinnor ofta sätter upp barriärer för sig själva som att de är rädda för att inte klara av utbildningen, att misslyckas och de vill heller inte vara normbrytande.

– Det gäller att ge unga kvinnor rätt förutsättningar så att fler vågar, annars riskerar vi att stänga ute väldigt många talanger från försvaret. Att 17% av våra anställda är kvinnor är alldeles för lite. Ska vi börja jobba med kvalitet måste kvantiteten upp på minst 30%. Ska vi nå detta finns det förbättringar att göra, menar Totte.

Exempelvis var de inkallade till värnplikt 2019 fördelade på 28% kvinnor och 72% män. Endast 16% av kvinnorna klarade kraven.

– Vi har haft för höga krav på en del test på saker som egentligen inte fyller någon funktion när du väl gör din värnplikt. Detta ses över och ändras nu allteftersom.

Totte berättar också om saker som idag kan ses som väldigt enkla utmaningar, men som visar på hur lite anpassad Försvarsmakten var till en början att kunna erbjuda kvinnor lika villkor som män.

– Det handlade om allt från kläder till hygienartiklar, det fanns överhuvudtaget inget anpassat för kvinnor. Inte heller var jargongen anpassad för kvinnor. Lite skämtsamt kan man säga att det tog 15 år att utveckla JAS Gripen, medan det tog den dubbla tiden, 30 år, att se till att det fanns underkläder anpassade för kvinnor att hämta ut som värnpliktig.

Lokalt likabehandlingsarbete och prioriteringar

Om vi går till nutid arbetar Försvarsmakten med en rad olika styrdokument kopplat till jämställdhet och likabehandling. Förbandscheferna ansvarar för att ett likabehandlingsperspektiv finns implementerat i både utbildning och all annan verksamhet.

– Samtliga förband ska sedan upprätta en lokal åtgärdsplan som ska berätta hur förbandet organiserar och bedriver likabehandlingsarbetet utifrån prioriterade områden.

Exempel på åtgärder som ingår i detta område är:

 • Avvikelserapportering vad gäller anpassad utrustning/användbarhet
 • Jämställdhetsintegrering i skolor/utbildningar i Försvarsmakten
 • Arbetsmetoder för att öka andel kvinnor
 • Alla ska ha genomgått utbildning i likabehandling
 • Fördjupad kunskap om HBT hos chefer och ledare för att stötta dem i förebyggande arbete mot diskriminering

Exempel på aktuella prioriteringar är:

 • Tillse att arbetsförhållanden lämpar sig för alla anställda oavsett diskrimineringsgrund
 • Tillse att föräldraskap inte utgör ett hinder för personalens utveckling på arbetsplatsen
 • Tillse att osakliga löneskillnader ej förekommer
 • Tillse vid rekrytering främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare
 • Tillse vid utbildning och kompetensutveckling att främja en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män


Inventera-analysera-åtgärda-utvärdera!

På frågan om vilka åtgärder som Totte anser är de viktigaste som Försvarsmakten arbetar med kopplat till jämställdhet/likabehandling svarar han så här:

– Genom att arbeta systematiskt blir vi bättre på jämställdhet och likabehandling. Inventera-analysera-åtgärda-utvärdera! Genom utbildningar, för det här är en kunskapsfråga, får vår personal lära sig om det sociala könet, könsnormer, som kan begränsa både kvinnor, flickor, pojkar och män. För att förändra detta krävs insikt och mod hos var och en.

Totte lyfter även fram hur viktig värdegrunden är:

– Försvarsmakten ska försvara Sverige och landets intressen samt rätten att leva som vi själva väljer. Som statligt anställda har vi skyldighet att stå upp för demokrati och de lagar som bygger på detta. Vi ska vara opartiska, objektiva och inte göra skillnad på människor, det vill säga behandla alla lika. Vi ska också försvara den fria åsiktsbildningen med omdöme och försvara mänskliga rättigheter.


Jämställdhet viktigt på många plan

De senaste åren har Totte bjudit in deltagare från det regionala jämställdhetsnätverket i Blekinge att medverka på de likabehandlingsutbildningar han genomfört på F17. Han har även genomfört denna utbildning inom ramen för projektet Framtidskompetens i Blekinge.

– Här har vi plockat ut det bästa från Försvarsmaktens kurs och jag uppmuntrar verkligen fler att gå en sådan här utbildning.

Totte påminner om att jämställdhet, utöver att handla om rättigheter och förutsättningar för kvinnor och män, flickor och pojkar, också handlar om innovation och en hållbar ekonomisk tillväxt.

– Studier visar att arbetsplatser och företag som är jämställda också har större trivsel, vilket gör att kreativa och innovativa medarbetare stannar längre samt skapar bättre beslut. Detta leder i sin tur också till att nya medarbetare lockas till företaget.


Totte Ekdahls råd till organisationer/företag som vill utveckla jämställdhetsarbetet

Framför allt handlar det om att arbeta systematiskt, utbilda (utveckla) och diskutera vad ni står för (värdegrund). Några handfasta råd:

 1. Bannlys stereotypa uttalanden (Vad menar du?)
 2. Byt färgkodning av kön (Är du rosa eller blå?)
 3. Tillåt normbrott bland killar och tjejer (Killar dansar balett och flickor flyger stridsflygplan)
 4. Förorda en kvinna eller man där det råder ojämn numerär mellan könen (kvantitativ jämställdhet)
 5. Kräv jämställdhet i din närmiljö (arbetet, hemmet och fritiden)

 


Till reportage om Likabehandlingsutbildningen >>

 

 


Om Framtidskompetens i BlekingeProjektet Framtidskompetens i Blekinge syftar till att stödja och utveckla små och medelstora företags förmåga och processer för att bli mer effektiva i sin kompetensförsörjning. Projektet pågår mellan 2019-03-01 och 2021-02-28 och medfinansieras av Europeiska unionen/Europeiska socialfonden. Techtank är projektägare och samverkanspartners är Blekinge Business Incubator, Blue Science Park samt NetPort Science Park.
Läs mer på: www.techtank.se/projekt/framtidskompetens-i-blekinge


Text: Karin Andersson, Techtank, via projektet Framtidskompetens i Blekinge.

Dela via

Relaterade nyheter

Aktuellt från Techtank

Robotresa gav mersmak för nya automationssatsningar

Den 28 februari åkte en fullsatt buss med representanter från runt 25 företag från södra Sverige på en studieresa till…

8 mars, 2024 — Lästid 6 min

Aktuellt från Techtank | Pressutskick

Välkommen till Techtank Day 2024!

Den 25 april är det åter dags för Techtank Day. Detta år genomför vi vår årliga konferens och mötesplats för…

2 april, 2024 — Lästid 1 min

Bild på mentor och adept

Aktuellt från Techtank

Dags att anmäla sig till Techtanks Mentorprogram 2024/2025

Efter två mycket uppskattade omgångar av Techtanks mentorprogram kör vi en ny omgång 2024-2025 med start i augusti. Ta chansen…

8 mars, 2024 — Lästid 3 min

Aktuellt från Techtank

Konferens inom kompetensförsörjning

Utvecklas och väx med rätt kompetens, en konferens den 21 mars med inspirerande talare från bland annat Myndigheten för yrkeshögskolan…

27 mars, 2024 — Lästid 1 min